Bu yaklaşım yaygın olarak BİLGİNİN AKTARILMASI, KAVRAM, İLKE ve GENELLEMELERİN AÇIKLANMASINDA kullanılır. İlke, kavram ve genellemelerin ÖĞRETMEN TARAFINDAN düzenli bir şekilde sıralanması ve öğrenciler tarafından alınmaya hazır bir durumda bilginin verilmesi sürecidir.
    AUSEBELe göre: öğrenci her zaman hangi bilginin önemli olduğunu ve hangi işaretlerin problem çözümü için uygun olduğunu bilmeyebilir. Bu nedenle birey özellikle herhangi bir konu alanıyla ilgili öğrenmesi gereken kavramları, ilkeleri, fikirleri buluş yoluyla değil, kendisine sunulanı alma yoluyla kazanabilir.
    Sunuş yoluyla öğretimde öğretmenin görevi; konuyu öğrenciler için en uygun biçimde ORGANİZE EDEREK YAPILANDIRMA, uygun materyalleri seçme daha sonra da konuyu GENELDEN ÖZELE doğru sistemli, anlamlı bir şekilde öğrencilere sunmakatır. Tümdengelimde önce ilke verilir. Sonrada örnek sunulur.
Bu strateji öğrenci açısından bakıldığında ALIŞ YOLUYLA öğrenme; öğretmen açısından bakıldığında SUNUŞ YOLUYLA öğretme olarak ifade edilir.
Sunuş Yoluyla Öğretimin Temel Özellikleri:  
     Öğretmen öğrenci arasında yoğun etkileşim vardır.
     Bol örnek kullanmak gerekmektedir.
     Öğretim genelden özele doğru (TÜMDENGELİM) hiyerarşik bir yapı ve sırasıyla gerçekleştirilir.
    Bunun için önce kavram, ilke ve genellemeler verilir sonra da daha özel bilgiler ve örnekler verilir.
     Öğretim basamak basamak ilerler.
     Öğretim öğretmen merkezlidir.
Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Aşamaları:
1) Ön Organize Edicinin Sunumu (örgütleyiciler)  Örgütleyiciler bireyin sahip olduğu bilgiler ile yeni öğrendiği bilgiler arasında ilişki kurulmasını sağlayan bilgilerdir. Örgütleyiciler dersin genel yapısını öğrenciye gösterdiği için anlamlı öğrenmeyi sağlar. Örgütleyiciler şekil, şema ve özet olabilir. Örgütleyiciler dersin, ünitenin ve konunun başlangıcında verilir. İlgi çekme, güdüleme, hedeften haberdar etmede kullanılır. Organize edicilerin sunulması kavram haritaları, şemalar vs. ile yapılabilir.
    Kavram Haritaları  Kavram haritası daha geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir şemadır. Kavram haritaları bilginin zihinde somut ve görsel olarak düzenlenmesini sağlar.  Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkileri şematize ederek anlamlı öğrenmeyi de sağlar. Kavram haritaları ile kavramlar arasındaki ilişkiler somutlaştırılır ve dersin bütünü görülür. Bu nedenle sunuş yoluyla öğretim stratejisinde etkili bir şekilde kullanılabilir.
 

Kavram Haritalarının Faydaları:  
 Kavram haritaları düşünceleri görünür hale getirir.
 Dersin bütününü ve kavramlar arasındaki ilişkileri gösterir.
 Anlamlı öğrenmeyi sağladığından dolayı kalıcılığı yüksektir.
 Öğrenciler tarafından hazırlandığından öğrenciyi aktif kılar, grup içi iletişim sağlar.
 Öğrencileri bilgileri organize etmeye ve sentezlemeye yönlendirir.
2) İlgili kavram, olgu, ilke ve genellemelerin öğretmen tarafından sunulması,
3) İlgili kavram, olgu, ilkelerle diğer kavram, ilke ve olguların ilişkilerinin kurulması
4) Olumlu ve olumsuz örneklerle bunların açıklığa kavuşturulması
5) Verilen örneklerin öğrenciler tarafından sınıflandırılmasının sağlanması,
6) Öğrencilerin örnekler (farklı) vermesi sağlanmalı,

Sunuş Yoluyla Öğretimin Etkili Olduğu Durumlar:  
     Dersin giriş bölümünde kullanılır.
 Herhangi bir konu ile ilgili ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğretileceği durumlarda kullanılır.
     Birçok kavram arasında ilişki kurularak daha iyi anlamayı sağlamada kullanılır.
     Kavramların ve soyut konuların öğrenimini sağladığı için daha çok 4. ve 5. sınıflardan itibaren kullanılır.
     Sunuş yoluyla öğretim stratejisi öğrencilere bilme ve kavrama basamaklarında davranış kazandırır.
NOT:  Sunuş yoluyla öğretim anlatma yönteminden farklıdır. Öğrencinin isteğiyle yapılan ANLAMLI ÖĞRENMEDİR. Bu süreçte bilişsel bir öğrenme gerçekleşir. ANLATMA yönteminde ise öğrenci pasiftir. Verilen bilgiler daha çok ezberlenerek öğrenilir.
    Sunuş yoluyla öğretimde anlatma, soru cevap, sempozyum, söylev gibi yöntem ve teknikler kullanılır.

ÖRNEK2001 KMS  Kavramlar arasındaki ilişkileri öğretmek isteyen bir öğretmen için en uygun hazırlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kavramların çeşitli dillerdeki karşılıklarını belirlemek.
B)    Kavram haritası oluşturmak,
C)    Kavramların tanımlamasını yapmak,
D)    Kavramlara örnek olan ve olmayan olay, durum veya nesneler bulmak,
E)    Kavramın somutluk-soyutluk derecesini incelemek ve bunu örneklerle açıklamak
 B Şıkkı
ÖRNEK 2002 KPSS  Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?
A)    Sunuşunda bütün öğrencilerin seviyelerine uygun bir dil kullanma,
B)    Dersini en iyi öğrenen öğrencinin düzeyini dikkate alarak yapma,
C)    Öğrencileri nesneleri öğrenecekleri konusunda önceden bilgilendirme,
D)    Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jet ve mimiklerle destekleme,
E)    Sunuşunu özetle bitirme.
 B Şıkkı
ÖRNEK2003 KPSS  Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak göz önünde bulundurmalıdır?
A)    Öğrenci merkezli öğretim sağlanmalı,
B)    Öğrencilerin derse karşı güdülenmesi sağlanmalı,
C)    Seviye grupları oluşturulmalı,
D)    Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi değerlendirilmeli,
E)    İçerik düzenli ve anlamlı bir biçimde sunulmaya çalışılmalı,
 E Şıkkı

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir