Bu yaklaşım belli bir problem ya da konu alanı ile ilgili verileri toplayıp analiz ederek bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan güdüleyici bir öğretim stratejisidir. BRUNER tarafından ortaya atılmıştır. Brunere göre öğrenmede öğrencinin AKTİF olması gerekir. Öğrenci sınıfta bağımsız ve girişimci olmalıdır. Öğrenci merkezli eğitimin uygulanmasına dayalı bir yaklaşımdır.
    Buluş yoluyla öğrenmede öğrencinin kendi gözlemleri ve etkinliklerine bağlı olarak bilgi, kavram, ilke ve genellemelere ulaşması teşvik edilir. BRUNERe göre öğrenci bilgiye kendisi ulaşmalı adeta bilgiyi keşfetmelidir.
Öğrenciler bilgiyi bir bilim adamı gibi kendileri yapılandırmalıdır. Bunun için aktif araştırmacı olarak deney yapmaya, ilke ve kavramları bulmaya yönlendirilmelidir. Böylece bireyler kendisine güvenen, olumlu benlik geliştiren ve bağımsız bireyler olarak yetişirler.
    Bu yaklaşımda konular özelden genele doğru yani TÜMEVARIM yöntemiyle işlenir. Öğretmen öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılımını buluş yoluyla öğrenme stratejisini kullanarak sağlayabilir. Burada öğretmenin temel görevi öğrenciyi yönlendirmek ve cevabını ona buldurmaktır.
    Buluş yoluyla öğretim yaklaşımı BRUNERin kuramına göre temellendirilmiştir. Bu temeller şunlardır. 
    → Öğrencilerin öğrenmeye hazırbulunuşluğunu belirleyecek yaşantıların belirlenmesi,
    → Öğretim muhtevasının yapısallaştırılması,
    → Öğrenme yaşantılarının sıralanması,
    → Öğrenme sürecinde pekiştireçlerin rolünün ve nasıl dağıtılacağının belirlenmesi,
       

Buluş yoluyla öğretim stratejisinde iki temel yaklaşım vardır: 
1)    Yapılandırılmamış Yaklaşım:  Öğrencinin tamamıyla kendi çalışmasını başlatarak yönlendirmesiyle öğrenme gerçekleşir. Öğrenci kavramları, ilkeleri ve problemin çözümünü doğal bir ortamda kendi kendine bulur. Daha çok okul öncesi dönemde tercih edilir.
2)    Yapılandırılmış Yaklaşım:  Öğrencinin kazanacağı hedef davranışları öğretmen belirler. Ve öğrencinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşması için ipuçları ve gerekli yönergeler verir.
Buluş yoluyla öğretim stratejisi özellikle aşamalı sınıflamada KAVRAMA, ANALİZ, SENTEZ düzeyindeki hedef davranışların kazandırılmasında etkilidir. Bu yaklaşımda soru-cevap, tartışma, gösterip yaptırma, örnek olay, grupla çalışma, çember tartışma küçük grup tartışması ve laboratuar metotları kullanılabilir
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Planlanması:
→ Öğrenciye kazandırılacak HEDEF DAVRANIŞLAR belirlenir.
→ Öğrenme konularıyla ilgili SOMUT ÖRNEK durumları ve örnek olmayan durumları belirlenir.
→ Örnekler öğrencinin merakını sürdürecek bir şekilde basitten karmaşığa doğru sıralanır.
→ Fazla zaman gerektirdiği için zamanı iyice ayarlamak gerekir.
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması:
1)    Öğretmenin örneği sunması,
2)    Öğrencilerin örneği tanımlaması,
3)    Öğretmenin ek örnekler sunması
4)    Öğrencilerin ek örneği tanımlaması ve karşılaştırması,
5)    Öğretmenin örnek olmayanı sunması,
6)    Öğrencilerin örnek olanla olmayanı karşılaştırması ve örnek olmayanı belirlemesi,
7)    Öğrencilerin tanımı yapması, İLKE ve GENELLEMELERE ulaşması,
8)    Öğrencilerin yeni örnekler vermesi.
NOT:  1. 2. ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız
    İlköğretim okulundaki bir matematik dersinde, dik üçgenin alanı ile ilgili olarak öğretmen ve öğrenciler arasında şöyle bir etkileşim gözleniyor: 
    Öğretmen: Tahtaya kim kare çizmek ister.
               (Bir süre bekler) Ali, sen kalkar mısın ?
    Ali         : (Ali çizer) öğretmenim çizdim.
    Öğretmen: Bu kareyi üçgene çevirebilir miyiz ? Nasıl çevirebiliriz ? (Bir süre bekler)
               Evet Ayla, sen cevap verebilir misin?
    Ayla         : Bir köşegenle bunu yapabiliriz öğretmenim.

       
   
    Öğretmen: Kenar uzunluklarını isimlendirebilir misiniz ? (Bir süre bekler)
                       Evet Zehra sen tahtada gösterebilir misin ?
    Zehra       : Zehra, tahtada aşağıdaki işlemi yapar.
 

    Öğretmen: Bu üçgenin alanını nasıl bulabiliriz ? Hatırlayın. (Bir süre bekler)
                       Evet, Cenk sen cevap verir misin ?
    Cenk        : Taban uzunluğu ile yüksekliği çarparız, çıkan sonucu ikiye böleriz.
Öğretmen: Peki bu karenin alanı aynı zamanda hangi şeklin alanı olur ? (Bir süre                   bekler) Yeliz sen söyler misin ?
Yeliz       : Karenin alanı iki üçgenin alanıdır. Demek ki karenin alanını ikiye bölersek bir üçgenin alanını elde ederiz
Öğretmen: Evet arkadaşlar, dik üçgenin alanını bulabilmek için tabanı ile diğer dik kenarını çarpıp ikiye bölmüş olduk…

2001 ─ KMS 1  Öğretmenin bu yaklaşımı aşağıdaki öğretim stratejilerden hangisine örnek olabilir ?
        A) Gösteri Yoluyla Öğretim,
        B) Sınıf Tartışması,
        C) Buluş Yoluyla Öğretim,
        D) Rol Oynama,
        E) Sunuş Yoluyla Öğretim,
        → C Şıkkı
2001─KMS 2  Bu süreçte aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir ?
A)    Kavramlar arasında ilişki kurma,
B)    Öğrenci katılımını sağlama,
C)    Öğrenciyi sorularla yönlendirme,
D)    Öğrenciye düşünme süresi verme,
E)    Grup çalışması yaptırma,
→ E Şıkkı
2001─KMS 3  Aşağıdaki seçenekte yer alan önerilerden hangisine uyulması bu örnekteki öğretimi daha etkili hale getirir ?
A)    Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlanması istenebilir.
B)    Öğrencilerin tahtaya gelme yerine oturdukları yerden konuşmaları istenebilir,
C)    Öğrencilere soru sormak için zaman harcanmayabilir,
D)    Her öğrencinin kağıttan kare kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir,
E)    Üçgenin alanının nasıl bulunacağı öğrencilere önceden söylenebilir.
→ D Şıkkı
ÖRNEK─ 2001 KMS  Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamaya çalışan bir öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır ?
A)    Konuyu değişik örneklerle açıklama,
B)    Öğrencilerin dikkatini, anlatacağı konu üzerinde toplama,
C)    Öğrencileri düşünme süreçlerinden yararlanmaya özendirme,
D)    Ulaşılması gereken sonucu öğrencilere söyleme,
E)    Öğrencilerden öğrenilenleri gerekçeleriyle açıklamalarını isteme,
→ D Şıkkı
ÖRNEK─2002 KPSS  Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenmenin özelliklerinden biri değildir ?
A)    Çözüme ulaşmada ortamdaki ipuçlarından yararlanılması,
B)    Ulaşılan çözümün unutulmaya karşı dirençli olması,
C)    Çözümün aniden ortaya çıkıvermesi,
D)    Öğrenilen çözüm yolunun başka problemler içinde kullanılabilmesi,
E)    Çözüme ulaşmadaki denemelerin geçmiş yaşantılarla ilişkili olması,
→ C Şıkkı
ÖRNEK─2002 KPSS  Eğitim-öğretim sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerine düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları vb. istenmektedir.
    Burada söz konusu olan öğrenme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)    Buluş Yoluyla Öğrenme,
B)    Öğretimde Proje Yöntemi,
C)    Bireyselleştirilmiş öğretim,
D)    Sunuş Yoluyla Öğretim,
E)    Tam Öğrenme,
→ A Şıkkı
ÖRNEK─ 2003 KPSS  Buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmenin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)    Öğrencilere bulamayacakları bilgileri bulmalarında yardımcı olmak,
B)    Anlaşılması zor olan konuları anlaşılır hale getirici önlemler almak,
C)    Öğrencileri grup halinde çalışmaya ve öğrenmeye özendirme,
D)    Öğrencilere deney, gözlem vb.nin nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olmak,
E)    Öğrencilere deneyim kazandırarak bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlamak,
→ E Şıkkı
ÖRNEK─ 2003 KPSS  Öğrenciler tarafından öğretmenin rehberliğinde konuyla ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini, özelliklerin, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulanmasını ve benzer etkinliklerle yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)    Sunuş Yoluyla Öğrenme
B)    Buluş Yoluyla Öğretim
C)    Tam Öğrenme Yoluyla Öğretim
D)    Bireysel Öğretim,
E)    Programlı Öğretim,
→ B Şıkkı

    BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM ve SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
         BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM           SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM
1) Kurucusu BRUNERdir            1) Kurucusu AUSEBELdir
2) Öğrenci Merkezli    2) Öğretmen merkezli (öğrenci kısmen     aktif)
3) İlke, kavram ve genellemelere        3) İlke, kavram ve genellemeler öğretmen
öğrenci ulaşır.                    tarafından sunulur.
4) TÜMEVARIM (özelden-genele)        4) TÜMDENGELİM (genelden-özele)    yaklaşımı kullanılır.                yaklaşımı kullanılır.
5) Derslerin etkinlikler bölümünde        5) Derslerin giriş bölümünde kullanılır.
Kullanılır.
6) Kavrama, Analiz, Sentez gibi         6) Bilme düzeyindeki hedef alanının
hedef alanlarının kazandırılmasında        kazandırılmasında etkilidir.
önemlidir.
7) Öğrencinin merak ve keşfetme        7) Öğrenciye hazır bilgiler anlamlı
isteği harekete geçirilir. Öğrencinin        olarak aktarılır. Öğrenme konuları
bilgiye; araştırma, inceleme, problem    öğretmen tarafından anlamlı yapı
çözme yoluyla ulaşması sağlanır.        bütünlüğüne dönüştürülerek öğrencilere
                        aktarılır.
 
 

One Reply to “Buluş Keşfeyme Yoluyla Öğretim Bruner”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir