Program değerlendirme, programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir.
PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI :
            → Programın hedeflerine ulaşma düzeyini belirleme,
            → Programın etkililiğini belirleme,
            → Programdaki aksaklıkların hangi öğe yada öğelerden kaynaklandığını belirlemek ve gerekli düzeltme çalışmalarını yapmak,
PROGRAM DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI :
            ERTÜRK; eğitim programlarının değerlendirilmesinde 6 farklı yaklaşım geliştirilmiştir.
1) Yetişek (program) tasarısına göre yapılan değerlendirme,
2) Ortama göre yapılan değerlendirme,
3) Başarıya göre yapılan değerlendirme,
4) Öğrenmeye göre yapılan değerlendirme,
5) Erişiye Göre Yapılan Değerlendirme: Þ Bu değerlendirme öğretim süreci sonunda öğrencilerin kazanmaları gereken davranışları ne derece kazanıp kazanmadığını, programın hedeflerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek için yapılır. (Giriş davranışları ile çıkış arasındaki fark )
6) Ürüne Göre Yapılan Değerlendirme: Þ En kapsamlı değerlendirme yaklaşımıdır. Öğrencinin öğrenme sürecinde ortaya koyduğu ürüne (proje, ödev, maket, model, performans) ve sahip olduğu hedef davranış düzeyine göre değerlendirme yapılır.
            Bunların dışında başka maddeler de bulunmaktadır: Þ
HEDEFE DAYALI DEĞERLENDİRME MODELİ :
            TYLER tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda önce hangi hedeflere ulaşıldığına bakılır. Sonra ulaşılamayan hedeflere niçin ulaşılamadığını belirlemek için hedef ve öğrenme yaşantıları incelenir.
                        Hedeflerin değerlendirilmesinde ulaşılamayan hedefler nelerdir?
                        Bu hedefler programın hizmet ettiği gruba uygun mu?
sorularına yanıt aranır. Elde edilen bulgulara dayanılarak ulaşılamayan hedefler değiştirilir yada programdan çıkarılır.
PROGRAMIN ÖĞELERİNE DAYALI DEĞERLENDİRME :
            Bu modelde programın öğelerine dayalı bir değerlendirme yapılır ve aşağıdaki sorulara cevap aranır =
            1 . HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
                        →Hedefler, öğrencinin ihtiyacına uygun mu?
                        → Hedefler, toplumun beklentilerine uygun mu?
                        → Hedefler, konu alanının özelliklerine uygun mu?
                        → Hedefler, ulaşılabilir nitelikte mi?
                        → Hedefler, tutarlı mı?
                        → Hedef ifadeleri anlaşılabilir mi?
            2 . İÇERİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
                        → İçerik hedefle tutarlı mı?
                        → İçerik geçerli ve güncel mi?
                        → İçerik öğretme-öğrenme ilkelerine uygun mu?
                        → İçerik öğrenciler için anlamlı mı?
            3 . EĞİTİM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
                        → Strateji ve yöntemler etkili mi?
                        → Öğretim planları uygun mu?
                        → Öğretim etkinlikleri uygun mu?
                        → Öğretmen davranışları uygun mu?
           
4 . SINAMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
                        → Ölçme araçları ve sonuçları geçerli mi?
                        → Ölçme araçları ve sonuçları güvenilir mi?
                        → Amaca uygun ölçüt kullanılmış mı?
                        → Davranışlara ulaşma düzeyini belirlemede en uygun yol seçilmiş mi?
EİSNER’in EĞİTSEL ELEŞTİRİ DEĞERLENDİRME MODELİ :
            1975 yılında Eisner tarafından geliştirilen bu modelde önemli olan kalitenin uzmanlar tarafından değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme bir sanat eserinin (resim,film vb) uzman kişiler tarafından eleştirilmesine benzemektedir. Yani eleştirme yeteneğine sahip eğitimciler sonuçları değerlendireceklerdir. Modelin betimleme, yorumlama ve değerlendirme olmak üzere üç boyutu vardır.
 
STUFFLEBEAM’in ÇEVRE, GİRDİ, SÜREÇ ve ÜRÜN DEĞERLENDİRME MODELİ :
            Bu modele göre yetkililer; program geliştirme sürecinde şu dört alanda değerlendirme yapılmalıdır: Þ ÇEVRE, GİRDİ, SÜREÇ ve ÜRÜN
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir