Planın Tanımı: Þ Öğretim terimi olarak plan, belirli eğitim amaçlarına ulaşmak için öğretim konusu olabilen etkinliklerden hangisinin seçileceğini, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağını, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağını elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğini önceden tasarlayıp, kayıt üzerinde saptamaktır.
Plan Yapmanın Gereği: Þ Eğitim-öğretim kurumlarında derslere planlı ve hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu olduğu gibi eğitsel yönden de gereklidir.
Öğretimde Planlı Çalışmanın Faydaları: Þ
Eğitim-öğretimde planlama ve programlamanın amaçları şunlardır: Þ
1) Öğretimin planlanması, öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl okutacağını düşünmesini sağlayarak verimi arttırır.
2) Konuların zamanını ve süresini düzenler.
3) Planlı çalışma, öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, onlara güven kazandırır.
4) Amaçları gerçekleştirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerin seçilmesini derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.
5) Planlama, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetişmesini sağlar.
6) Planlı çalışma eğitim-öğretim değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.
7) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
8) Eğitim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır.
9) Eğitim öğretim süreçlerine yön verir, uygulamanın tutarlılığını sağlar.
10) Öğretmene yol gösterir. Öğretmen ve öğrencilerin öğretimi daha bilinçli yönlendirmelerini sağlar.
PLAN YAPMANIN İLKELERİ: Þ
            Plan yapılırken aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur :Þ
1) Plan; eğitim-öğretim amaçlarına uygun olmalıdır.
2) Plan; öğretim programlarına göre şu şekilde olmalıdır :
            → Programda belirtilen konular belirlenir,
→ Konuların işlenişinde kullanılacak; yöntem, teknik, araç, gereç, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulmalıdır.
3) Her plan belli bir süreyi kapsamalıdır.
4) Plan; öğretimin seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olmalıdır.
 
PLAN ÇEŞİTLERİ: Þ
            Öğretmenler eğitim-öğretim çalışmalarında duruma göre aşağıda belirtilen planları hazırlarlar Þ
A) YILLIK PLAN
B) ÜNİTE PLANI
C) GÜNLÜK PLAN
            1) DERS Planı
            2) Gezi Gözlem Planı
            3) Deney Planı
A) YILLIK PLAN: Þ Öğretmenin bir öğretim yılı boyunca ders vermekle sorumlu olduğu sınıflarda program uyarınca belli üniteleri veya konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planına YILLIK PLAN denir.
            Yıllık plan ünite planlarının temelini oluşturur. Ayrıntılı olması avantajdır. Bir yıllık planda bulunan başlıca bölümler :
                        → Amaçlar-hedefler
                        → Konular
                        → Yöntem-Teknikler
                        → Kaynak-Araç Gereçler
                        → Deney, Gezi, Gözlem
                        → Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
                        → Ödevler ve konusu
                        → Değerlendirme
                        → Düşünceler
NOT: Þ Planlar konularına göre değil eğitim-öğretim amaçlarına göre düzenlenir.
                                                           YILLIK PLAN
                                                                  (ÖRNEK)
BÖLÜM I
Öğretim Yılı :
Okulun Adı :
Dersin Adı :
Sınıflar      :
BÖLÜM II
             SÜRE
Konular
Amaçlar
Yöntem
Ve
Teknikler
Deney
Gezi
Gözlem
Diğer
Zümre
Öğr.ilşk
Ödev
Ve
Konusu
Kaynak
Araç
Gereç
Yazılı
Değerlen
dirme
Düşünceler
AY     
HAFTA
SAAT
          EKİM
    I
    II
    III
    IV
BÖLÜM III                                                                                                 UYGUNDUR…/…/.
DERS veya İzleme Öğretmenlerinin
Adı-Soyadı, İmzası                                                                                      İMZA-MÜHÜR
                                                                                                                      OKUL MÜDÜRÜ
 
B) ÜNİTE PLANI Þ Ünite, belli eğitim amaçlarına ulaşmada öğrencilere bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak için birbiri ile ilgili etkinliklerdir.
Öğretmenin gözetimi ve denetimi altında öğrencilere belirli bir süre içinde ve eğitim amaçlarına uygun olarak bir takım bilgi, beceri ve anlayışları kazandırmayı öngören, belli bir konu yada sorun çerçevesinde düzenlenmiş türlü etkinlikleri, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme çalışmalarını kapsayan AYRINTILI planlardır. Ünite planları yıllık planlara göre DAHA AYRINTILIDIR.
Ünite Planının Hazırlanması Þ
                        → Yıllık Plana uygun olarak KONU belirlenir.
                        → ÜNİTENİN AMACI belirlenir.
                        → Ünitenin BÖLÜMLERİ belirlenir.
                        → Ünitenin YÖNTEM ve TEKNİĞİ belirlenir.
                        → Başvurulacak KAYNAK, ARAÇ-GEREÇ saptanır.
→ Ünite ile ilgili GEZİ, GÖZLEM,DENEY vb. etkinliklere yer verilecekse bunlar belirlenir.
→ Ünite ile ilgili ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME yöntemi belirlenmelidir
  
ÜNİTE PLANI
                                                                    (ÖRNEK)                     —–/—–/—–
BÖLÜM I
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir