• Normal Dağılım Eğrisi

  Normal dağılım eğrisi, ölçme değerlendirme sürecinde kullanılan istatistiksel işlemlerin daha net anlaşılması için kullanılan ve ölçümlerin normal dağıldığı varsayımı doğrultusunda değişik analizler yapılmasını sağlar.  %95  %68        %99     → -1 ile […]

   
 • 2- Merkezi Dağılım Ölçüleri

  Merkezi dağılım ölçüleri verilerin yığılma gösterilen noktadan ne kadar uzakta olduklarını, nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirten istatistikleridir. Bir grubu belirli bir özelliği yönünden yeterince tanıyabilmek ve gruplar arasında çok yönlü karşılaştırmalar yapabilmek için merkezi eğilim […]

   
 • 1- Merkezi Eğilim Ölçüleri

  Merkeze yığılma ölçüleri puanların nerelerde toplandığını açık ve kesin olarak ortaya çıkarmada kullanılır. Puan dağılımında verilerin hangi puan etrafında toplandığı hakkında bilgi veren ve grubunu özetleyen değerlerdir. Merkeze YIĞILMA ÖLÇÜLERİ MOD (Tepedeğer), MEDYAN (Ortanca), ARİTMETİK […]

   
 • Test İstatistikleri

  Ölçme sonuçlarına bakarak, grup hakkında yada eğitim sistemi hakkında bazı kararlar verebilmek için ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemlerin yapılması gerekmektedir. Ancak istatistiksel işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle ön uygulamaların yapılması gerekir. Yani bilgilerin istatistiksel yolla çözümleme […]

   
 • Test ve madde Analizi

  Madde analizi temelde belli niteliklere sahip olması istenen bir testte alınacak maddeleri seçme sorunuyla ilgilidir. BİR BÜTÜN OLARAK TEST PUANLARININ ANALİZİ : Bir bütün olarak testin uygulama sonuçlarına bakarak o test hakkında bazı yargılara varılabilir. […]

   
 • 7- İş Performans Testleri

  7) İŞ PERFORMANS TESTLERİ  Özellikle psiko-motor düzeydeki hedeflerin (becerilerin) ölçülmesinde kullanılan bir test türüdür. İş-performans testleri şu olanakları gerçekleştirme gücüne sahiptir: Þ → Beceri eksikliklerini belirleme ve düzeltme, → Güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme, […]

   
 • 6- Sözlü Sınavlar

  6) SÖZLÜ SINAVLAR  Soruların genellikle sözlü sorulduğu ve cevaplarında sözlü verildiği sınav çeşidine sözlü yoklama denir. Eğitimde kullanılan ilk sınav türüdür. Sözlü Yoklamanın Kullanılacağı Durumlar: Þ Anadili ve yabancı dil konuşma gücü gibi özellikler ancak […]

   
 • 5- Eşleştirmeli Testler

  5) EŞLEŞTİRMELİ TESTLER  Bu tür sınavlarda iki bölümde verilen bilgiler, kelimeler, numaralar, semboller eşleştirilir. Öğrencilerin bilgiler, nesneler, olaylar hakkında ilişki kurma güçleri ölçülür. ÖZELLİKLERİ : 1) Bu tür testlerde maddeler iki sütun halinde sıralanır. Sol […]

   
 • 4- Çoktan Seçmeli Sınavlar

  4) ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLAR  Bir soru kökü ve muhtemel cevaplardan oluşan sınav tipidir. Bu sınav tipinde öğrenci verilen açıklama ve soru köküne göre en uygun veya doğru cevabı seçer. Çoktan seçmeli testler madde kökü, seçenekler […]

   
 • 3- Doğru Yanlış Türü Sınavlar

  3) DOĞRU-YANLIŞ TÜRÜ SINAVLAR  Öğrencinin belli konulardaki yanlış veya doğruları ayırt edebilme gücünü ölçmek amacıyla bir kısmı doğru bir kısmı yanlış önermelerden oluşan testlerdir. Öğrenciden hangi cümlenin doğru yada yanlış olduğunu bulması istenir.   ÖZELLİKLERİ […]

   
 • 2- Kısa Cevaplı Testler

  2) KISA CEVAPLI (BOŞLUK DOLDURMALI) TESTLER  Cevabı bir kelime, bir cümle, bir tarih ve birkaç madde olan sorulara kısa cevaplı testler denir. Bu tür testlerde düz ifadeli bir cümle hazırlanır. Sonra bu düz cümlenin içinden […]

   
 • 1- Yazılı Yoklamalar

  1) YAZILI YOKLAMALAR (Sınavlar – Essey Tipi, Klasik Tip – Kompozisyon Tipi)  Eğitimde en sık kullanılan eğitim aracıdır. Bunun nedeni bu sınav türünün hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasıdır. Bu […]

   
 • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

   

   
 • Testlerin Sınıflandırılması ve Sınav Planları

  Test: bireylerin belli özelliklerini ölçmek için düzenlenen ve onu alan herkes için aynı olan sorulardan oluşan bir ölçme aracıdır. Testleri ölçmek istediği özelliğe göre ikiye ayırabiliriz Þ 1) Tipik Davranış Testlerinde Þ Bu tür testlerde […]

   
 • 3- Kullanışlılık

  Bir testin kullanışlılığı güvenirliği ve geçerliğinden sonra düşünülmesi gereken bir özelliktir. Kullanışlılık; bir testin kullanılmasındaki kolaylıktır. Kullanışlılık özelliğine sahip bir testin uygulanması emek, para ve zaman gibi faktörler açısından ekonomik sayılabilecek sınırlar içindedir. Kullanılması zor […]

   
 • 2- Geçerlik

  Ölçme araçlarında bulunması gereken üç nitelik içinde en önemlisi GEÇERLİK tir. GEÇERLİK; bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru olarak ölçebilme derecesidir. Başka bir deyişle bir ölçme aracının geliştirilmiş bulunduğu […]

   
 • 1- Güvenirlik

  Güvenilir bir ölçme aracı aynı özellik ile ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu verir. Güvenilir bir test aynı gruba iki yada üç kez uygulandığında gruptaki her bir kişi bütün uygulamalarda […]

   
 • Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler

      * 1) GÜVENİRLİK     * 2) GEÇERLİK     * 3) KULLANIŞLILIK Bu niteliklerin ayrıntısı için sonraki konularabakınız :

   
 • Değerlendirme Türleri

  1) ÖZETLEYİCİ (SUMMATİF) DEĞERLENDİRME:  Eğitimde en çok kullanılan değerlendirme türüdür. Bu değerlendirme ile öğrencinin başarı düzeyi belirlenir. Örn: Bu değerlendirmede öğrenci hakkında geçti, kaldı, başarılı, başarısız gibi kararlar alınır. Başarı, erişi ve benzeri testler kullanılır. […]

   
 • 3- Değer Biçmeye Yönelik Değerlendirme

  Programın sonunda öğrencilerin kazanılmış davranış, özellik ve becerilerini ölçmeye yarayan değerlendirme türüdür. Genellikle öğretim devresi sonunda programın öngördüğü hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci, öğretmen ve programa ilişkin yargılarda bulunulur. Yani öğrenci başarısı ve öğrenme düzeyini […]

   
 • 2- Biçimlendirme Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme

  Program sürecinde yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlendirmedir. Bu değerlendirmenin ana işlevi, öğretim sürüp giderken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek, bu eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi yani ünitenin daha iyi öğrenilebilmesi için her öğrenciye ayrı […]

   
 • 1- Tanıma ve Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme

  Bu değerlendirme yapılırken iki amaç güdülür  * Öğrencilerin belli bir kurs, ders yada ünitenin önkoşulu niteliğindeki “giriş davranışlarına” sahip olma derecesini belirlemek. * İlgili kursun geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan öğrencilerce önceden edinilenlerin olup olmadığını belirlemek. Bu […]

   
 • Değerlendirme

  Ölçme sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırıp, bir değer yargısına oradan da bir karara ulaşma sürecidir. (2001 KMS’de tanım aynen sorulmuş)  Aşağıda bazı ölçme sonuçları verilmiştir: Þ  A → Ayhan’ın boyunu ölçtük ve 164 cm bulduk.  B […]

   
 • Ölçek

  Belirli bir özelliği ölçmek için hazırlanmış ve üzerinde birimleri hep aynı cinsten koyulmuş bir ölçme aracını tanımlar. Başlıca ölçek türleri şunlardır: Þ   1) SINIFLAMA (Adlandırma-Gruplandırma-Kategorileme) ÖLÇEKLERİ Þ Sınıflama ölçeği nesneleri belli bir yönden benzeyip […]

   
 • Ölçmede Hata

  Ölçülen nesnenin gerçek değeri ile gözlem yada ölçme sonucunda elde edilen değer arasındaki farka ölçme hatası denir. Örn: Gerçek boy uzunluğu 180 cm. olan bir insanın boyu ölçüm sonucu 177 cm. bulunduysa bu ölçmede 2 […]

   
 • Ölçme Çeşitleri

  İki türlü ölçme yapılır : 1) DOĞRUDAN (TEMEL) ÖLÇME: Þ Ölçülmek istenen özellik yada nesnenin evrende var olduğu şekliyle kendi cinsinden bir birimle ölçülmesidir. Örn: Boyun metre ile ağırlığın terazi ile ölçülmesi gibi. Yani ağırlığın […]

   
 • Ölçme ve Değerlendirme Kavramları

  Bir dersin öğretiminde öğrencilerin belirlenen programın hedeflerine ulaşıp ulaşmadıkları ölçme ve değerlendirme ile ortaya çıkarılır. ÖLÇME: Belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının: sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle […]