• Öğrenme Aktiviteleri – Öğretimde Araç ve Gereç Kullanımı

  Program geliştirmede eğitim durumlarını düzenlemede ve öğrenme yaşantılarını seçmede EDGAR DALE’nin yaptığı ve “Yaşantı Konisi” adını verdiği bir sınıflamanın önemli bir katkısı vardır. → Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o […]

   
 • Eğitimde Yeni Teknikler Özet

  Kavram Haritaları: Kavram haritaları bilginin zihinde somut olarak düzenlenmesini sağlayan bir araçtır. Kavramlar, olayları, insanları, eşyaları ve düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırdığımızda gruplara verilen isimdir. Kavram haritaları 6-8 yaş için biraz ağır bir tekniktir. Sınırlılıkları daha […]

   
 • Tereyağ Ekmek Tekniği

   TEREYAĞ EKMEK     * Verilen bir problem soru yada konu üzerinde öğrenciler önce tek başlarına düşünür daha sonra arkadaşları ile bir araya gelerek düşüncelerini tartışır.     * Ulaştıkları sonucu sınıfa sunarlar.İlk aşamada düşüncelerini kaydetmeleri istenebilir. […]

   
 • Balık Kılçığı Tekniği

  Ishikawa diagramı olarak da bilinen balık kılçığı tekniği, 1943’te Kaoru İshikawa tarafından geliştirilmiştir. Teknik,  bir problemin (nükleer patlama, seçim, öğrenme güçlükleri, gençlerin suç işlemesi gibi)  nedenlerini ve alt nedenlerini tanımlama sürecini yapılandırmaya yardım edebilir. Ayrıca, […]

   
 • İstasyon Tekniği

  İstasyon Yöntemi, bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir yöntemdir. İstasyonlar öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri […]

   
 • Ev Ödevi Tekniği

  Belli bir konu veya ders ünitesinde öğrencilerden istenen zihinsel ve bedensel çalışmalara denir. Genellikle öğretimin sınıf dışına taşan bir uzantısı olan ödev, aynı zamanda, eski öğrenme yaşantılarının önem ve anlam kazanmasında ve yeni öğrenme yaşantıları […]

   
 • Proje Tekniği

  Proje tekniği; bireysel yada küçük gruplar aracılığı ile doğal şartlar altında gerçek hayata benzeyen bir yaklaşımla problemlerin çözümünü amaçlayan bir tekniktir. Üstünlükleri Þ Yaratıcılığı özendirir, Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır, Grupla çalışmayı özendirerek, işbirliğini artırır, Problem […]

   
 • Laboratuar Tekniği

  İlke ve yöntemlerin pratikte uygulanması için kullanılan bir tekniktir. El becerisi ve yönetme yeteneğini geliştirmek, gerekli bilgiyi elde etmek, düşünme gücü ve gözlem becerisi geliştirmek amacıyla uygulanır. Üstünlükleri                                                                                     Eksiklikleri Yanlışlıklar hemen düzeltilir,                                                • […]

   
 • Rol Oynama

  Rol oynama yönteminde bir olay, durum veya bir sorun öğrencilerin gözü önünde bir grup öğrenci tarafından dramatize edilir (canlandırılır). Rol oynama yöntemi özel bir değere sahiptir, çünkü bu yöntemde öğrenciler başka bir kimliğe bürünür, başkalarının […]

   
 • Grup Çalışması

  Grup çalışması yöntemi 2-8 öğrencinin bir araya gelerek bir problemi veya bir konuyu araştırmak ve rapor etmek maksadıyla yürüttükleri çalışmalardır. Grup çalışmalarının en çok bilineni ilköğretim düzeyinde uygulanan küme çalışmalarıdır. Bu yöntemin amacı; öğrencilerin bir […]

   
 • Deney Yöntemi

  Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan eylem veya işleme DENEY denir. Hedef davranışlar en az uygulama düzeyinde olmalı; öğrenci kavram, araç, gereç, yöntem, ilke bilgisine ve kavrama düzeyindeki davranışlara sahip […]

   
 • Programlı Öğretim

  Programlı öğretim bireysel, kendi kendine öğrenme yöntemidir. Bilginin özel parçalara veya temel öğelere ayrılarak belirli bir sıraya göre düzenlenip bireysel esasa göre öğrenilebileceği varsayımına dayanmaktadır.     Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ilkesine dayanmaktadır. Öğretimin bireyselleşmesi ve […]

   
 • EkipleÖğretim Yöntemi

  Ekiple öğretim; iki yada daha fazla öğretmen ve diğer ilgilinin öğretim tekniklerini planlama, sunma ve değerlendirmede anlamlı ve metodolojik bir işbirliği yapmasıdır. Bir başka ifade ile ekiple öğretim; öğrencilerin ihtiyaçlarına ve okulun imkânlarına uygun çalışma […]

   
 • Mikroöğretim Yöntemi

  Mikro öğretim ilk kez 1960 yılında ABD’de Standford  Üniversitesinde öğretmen eğitiminin niteliğini arttırmak amacıyla bir grup eğitimci tarafından deneysel programın bir parçası olarak geliştirilmiştir.     Mikro öğretim; normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan […]

   
 • İşbaşında Eğitim Yöntemi

  Özellikle beceri gerektiren işlerde çalışacak yada çalışmakta olan personeli işin getirdiği nitelikte yetiştirmek amacıyla en yaygın bir biçimde kullanılan yöntem “işbaşında eğitim” dir.             Bu yöntemde benzetişim yönteminde olduğu gibi çalışma yerinin benzerini yapmaya, modeller […]

   
 • Tartışma Yöntemi Beyin Fırtınası Philips 66 Fayda ve Zararları

  Vızıltı (Fısıltı) Grupları Þ Kısa süre içinde öğrenciler oturdukları yerde gruplara bölünür. Öğretmen soru sorar, sorun gruplar tarafından fısıldanarak tartışıldıktan sonra görüşler yazılır ve öğretmene temsilci tarafından sunulur. Böylece öğrencilerin derse katkıları sağlanmış olur.             […]

   
 • Tartışma Yöntemi Panel Forum Kollegyum Çember Halka Vızıltı Grupları Workshop Çalıştay Altı Şapka

  Bir konu yada problemle ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek, anlaşılması güç olan konuları açıklamak ve verilen bilgileri irdelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.             […]

   
 • Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

  Gerçek hayatta ortaya çıkan yada gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemlerin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir.             Öğrenciyi gerçek YAŞAM SORUNLARIYLA yüz yüze getiren bir yöntemdir. Örnek olay […]

   
 • Bireysel Çalışma Yöntemi

  Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, bağımsız çalışma alışkanlığını kazandırmak için yapılan öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan ve her öğrenci için ayrı etkinlik programını gerektiren bir yöntemdir. Keller planından hareketle geliştirilmiştir. Bu yöntem hızlı ve […]

   
 • Proje Temelli Öğrenme Yöntemi

  Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre çalışmalarıdır. Öğrenci zihinsel ve fiziksel olarak sürece katılır. Amaç; ortaya bir iş veya eser çıkarmaktır. […]

   
 • Gözlem Gezisi Yöntemi

  Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için okul tarafından organize edilen gezilere denir. Bu yöntemde öğrencilere “gerçek dünyayı görme” imkanı sağlanmaktadır. Öğrenciler öğretim materyalinin olduğu yere giderek gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkanına sahip olurlar. […]

   
 • Gösteri Yöntemi Demonstarasyon Gösterip Yaptırma

  → Gösteri, öğretmenin; öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek yada bir prensibi açıklamak için yaptığı işlemlerdir. → Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin, bir deneyin nasıl yapıldığını, bir araç-gerecin yada bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin […]

   
 • Problem Çözme Yöntemi Soruna Dayalı

  Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişmeler okulda öğrenilen bilgileri kısa zamanda etkisiz hale getirmektedir. Kısa zamanda eskiyecek ve işe yaramayacak duruma gelen bilgiyi insanlara kazandırmak yerine onlara BİLGİYİ KAZANDIRMA YOLLARI öğretilmelidir. Bütün bu gelişmeler […]

   
 • Soru Cevap Yöntemi

  Bu yöntemin esası öğretilmek istenen bilgilerin soru sorularak öğrencinin kendisine buldurulmasıdır. Öğretmenin sorduğu sorulara öğrencilerin sözel olarak cevap vermelerine dayanır. Çoğunlukla anlatım yöntemi ile birlikte kullanılır. Soru-cevap yöntemi; anlatım yönteminin sıkıcılığını ve monotonluğunu az da […]

   
 • Düz Anlatım Yöntemi

  Anlatım yöntemi, öğretmenin bilgilerini; pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği GELENEKSEL bir yöntemdir. Anlatım en eski öğretim yöntemidir. Daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanın kazandırılmasında kullanılır.             Anlatım yöntemi bir dersin […]

   
 • Öğretim Yöntemleri

  ÖĞRETİM YÖNTEMİ Þ (Metodu) Bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yollar anlamına gelmektedir. Öğretim yöntemi içeriğin (konuların) nasıl öğretileceği ile ilgili genel düzenlemeleri kapsar. Öğretim Yöntem ve Seçimini Etkileyen Faktörler Şunlardır: Þ Öğretmenin yöntem seçimini […]

   
 • Temel Öğrenme – Glaser

  Glaser’in bu modeli her türlü öğrenme için geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Glaser’in modeline hem davranışçı hem de bilişsel yaklaşım hakimdir. Glaser bu modeli geliştirirken bilgiyi işleme kuramından etkilenmiştir. Ona göre bilgiler verilirken basitten karmaşığa doğru […]

   
 • İşbirlikli – Kubaşık – Collaborative Öğrenme

  İşbirliğine dayalı öğrenme: “öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek yada bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme” yaklaşımıdır. Grup öğretiminde üyeler (öğrenciler) arasındaki etkileşim önemlidir. Geleneksel […]

   
 • Buluş Keşfeyme Yoluyla Öğretim Bruner

  Bu yaklaşım belli bir problem ya da konu alanı ile ilgili verileri toplayıp analiz ederek bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan güdüleyici bir öğretim stratejisidir. BRUNER tarafından ortaya atılmıştır. Brunere göre öğrenmede öğrencinin AKTİF olması […]

   
 • Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Ausebel

  Bu yaklaşım yaygın olarak BİLGİNİN AKTARILMASI, KAVRAM, İLKE ve GENELLEMELERİN AÇIKLANMASINDA kullanılır. İlke, kavram ve genellemelerin ÖĞRETMEN TARAFINDAN düzenli bir şekilde sıralanması ve öğrenciler tarafından alınmaya hazır bir durumda bilginin verilmesi sürecidir.     AUSEBELe göre: […]