• Piaget Ahlaki Gelişim

  Ona göre, çocuklar somut işlemler dönemine kadar ahlaki gerçekçidirler. Yani olay ve durumları somut sonuçlarına göre değerlendirirler. Niyeti ne olursa olsun, büyük leke yapan çocuk, küçük leke yapan çocuğa göre daha suçludur. Zihinsel gelişimin bir […]

   
 • Çoklu Zeka Kuramı

  Gardner’e göre bir tek zeka yerine göre bir çok yetenekten, başka bir ifade ile zeka alanından söz edilebilir.Gardner 7 farklı zekâ alanı olduğunu ileri sürmüştür. 1) Bedensel- Kinestetik Zeka = Kişinin bedeninin farkında olması ve […]

   
 • Gelişimde Bireysel Farklılıklar

  BİREYSEL FARKLILIKLARIN NEDENLERİ Bireysel farklılıkların kökeninde gelişimsel özellikler gibi hem kalıtım hem de çevrenin etkilerini görmek mümkündür. ANA-BABA TUTUMLARI Çevre deyince ilk akla gelen aile olmaktadır. Anne ve babanın çocuğa yaklaşım biçimi, uyguladığı disiplin tarzı […]

   
 • Savunma Mekanizmaları

  1) BASKI = Bazı ruhsal süreçlerin kişinin isteği dışında bilinçaltına itilmesi ya da bilince çıkmasının önlenmesine baskı denilmektedir. 2) BASTIRMA = Farkına varılan istek ve düşüncelerin bastırılarak, çözümün ertelenmesi. → Doktor olmak için ders çalışması […]

   
 • Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri

  BEDENSEL VE DEVİNSEL GELİŞİM Bedensel gelişim; insan kişiliğinin oluşmasında etkisi en fazla olan gelişim alanıdır. Devinsel gelişimin ön koşuluda bedensel gelişimdir. Bireyin devinsel becerileri yapabilmesi öncelikle ilgili beden kısımlarının ya da organlarının olgunlaşmasına bağlıdır. Bedensel […]

   
 • Kohlberg Ahlak Gelişimi

  Kohlberg; bireylerin ahlaki gelişim özelliklerini incelemiş ve üç düzey belirtmiştir: 1) GELENEK ÖNCESİ DÜZEY (İşlem öncesi dönem 7. yaşa kadar) Bu düzeyde bireyin: cezadan kaçınma eğiliminde olduğunu, ödül sağlama güdüsüyle dışsal güdülere göre yargılarda bulunduğunu […]

   
 • Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

  Maslow’un en ünlü kavramlarından biri yeteneklerimizi ve potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak anlamına gelen KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİR. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçlar hiyerarşisinde tatmini gerektirir. İhtiyaçlar hiyerarşisi şöyledir: 1) Fizyolojik İhtiyaçlar  Açlık, uyku, cinsellik gibi ihtiyaçlardır. Eğer bunlar tatmin edilmezse […]

   
 • Bruner Bilişsel Gelişim Kuramı

  Bruner’e göre bilişsel gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bilişsel gelişim için dil önemlidir. Kavramlar dil yoluyla öğrenilir, iletişim dil yoluyla sağlanır. Öğretmen, anne, baba ve sosyal çevre bilişsel gelişim için oldukça önemlidir. Bruner’e […]

   
 • Vygotsky Bilişsel Gelişim Kuramı

  Vygotsky, çocuğun zihin gelişiminin Piaget’in öne sürdüğü gibi çocuğun neredeyse kendi başına gerçekleştirdiği bir süreç olmadığını, başkalarına da bağlı olduğunu ifade etmiştir. Başkaları çocuğun zihinsel gelişiminde yol gösterebilir, birtakım bilgiler vererek bunları öğretebilir. Bu cümlelerden […]

   
 • Piaget Bilişsel Gelişim

  Piaget, kuramını açıklamadan önce bir takım kavramlar üzerinde durmuştur. *  ZEKÂ= Piaget’e göre zekâ, çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir. Kişi, içinde bulunduğu çevreye ne kadar çok ve ne kadar hızlı uyum yapabiliyorsa o kadar zekidir denilebilir. […]

   
 • Erikson Psikososyal Gelişim

  Erik Erikson, Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramına sosyal boyutunda katılması gerektiğine inanmıştır. Erikson’a göre insan hayatı sekiz döneme ayrılabilir. Ona göre her dönemde birtakım krizler yaşanır. Bu krizlerin sonucunda kişinin birtakım görevleri yerine getirmesi ve birtakım […]

   
 • Freud Kişilik Gelişimi

  Psikolojik araştırmaların çoğunda Freud önemli bir rol oynamıştır. Ona göre bilinçsizlik insanı anlamada önemli bir anahtardır. Ona göre bilinçsiz olan fikirlerin çoğu ilkeldir ve bu fikirler bilinçli akıl tarafından kabul edilmezler. Freud zihni üç yapıya […]

   
 • Gelişimi Etkileyen Temel Faktörler

  Gelişim sürecinin iyi anlaşılması için öncelikle gelişimle ilgili temel kavramların ve ilkelerin bilinmesi önemlidir. Bu kavramlar büyüme, olgunlaşma, gelişme, davranış, öğrenme, hazır bulunuşluk, kritik dönem ve gelişim ödevleri gibi kavramlardır. Bu kavramlar kısaca şöyle açıklanabilir:  […]

   
 • Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

  Temel gelişim ilkeleri ve her bir gelişim döneminin özellikleri bilinmesine rağmen bu dönemlerde bireysel gelişim farklı olabilir. Gelişimde ortaya çıkan bu bireysel farklılıkları etkileyen çeşitli etmenler vardır. Bu etmenlerden en önemlisi KALITIMDIR. Anne ve babadan gelen […]