• Piaget Ahlaki Gelişim

  Ona göre, çocuklar somut işlemler dönemine kadar ahlaki gerçekçidirler. Yani olay ve durumları somut sonuçlarına göre değerlendirirler. Niyeti ne olursa […]

   
 • Çoklu Zeka Kuramı

  Gardner’e göre bir tek zeka yerine göre bir çok yetenekten, başka bir ifade ile zeka alanından söz edilebilir.Gardner 7 farklı […]

   
 • Gelişimde Bireysel Farklılıklar

  BİREYSEL FARKLILIKLARIN NEDENLERİ Bireysel farklılıkların kökeninde gelişimsel özellikler gibi hem kalıtım hem de çevrenin etkilerini görmek mümkündür. ANA-BABA TUTUMLARI Çevre […]

   
 • Savunma Mekanizmaları

  1) BASKI = Bazı ruhsal süreçlerin kişinin isteği dışında bilinçaltına itilmesi ya da bilince çıkmasının önlenmesine baskı denilmektedir. 2) BASTIRMA […]

   
 • Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri

  BEDENSEL VE DEVİNSEL GELİŞİM Bedensel gelişim; insan kişiliğinin oluşmasında etkisi en fazla olan gelişim alanıdır. Devinsel gelişimin ön koşuluda bedensel […]

   
 • Kohlberg Ahlak Gelişimi

  Kohlberg; bireylerin ahlaki gelişim özelliklerini incelemiş ve üç düzey belirtmiştir: 1) GELENEK ÖNCESİ DÜZEY (İşlem öncesi dönem 7. yaşa kadar) […]

   
 • Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

  Maslow’un en ünlü kavramlarından biri yeteneklerimizi ve potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak anlamına gelen KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİR. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçlar hiyerarşisinde tatmini gerektirir. […]

   
 • Bruner Bilişsel Gelişim Kuramı

  Bruner’e göre bilişsel gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bilişsel gelişim için dil önemlidir. Kavramlar dil yoluyla öğrenilir, iletişim […]

   
 • Vygotsky Bilişsel Gelişim Kuramı

  Vygotsky, çocuğun zihin gelişiminin Piaget’in öne sürdüğü gibi çocuğun neredeyse kendi başına gerçekleştirdiği bir süreç olmadığını, başkalarına da bağlı olduğunu […]

   
 • Piaget Bilişsel Gelişim

  Piaget, kuramını açıklamadan önce bir takım kavramlar üzerinde durmuştur. *  ZEKÂ= Piaget’e göre zekâ, çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir. Kişi, içinde […]

   
 • Erikson Psikososyal Gelişim

  Erik Erikson, Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramına sosyal boyutunda katılması gerektiğine inanmıştır. Erikson’a göre insan hayatı sekiz döneme ayrılabilir. Ona göre […]

   
 • Freud Kişilik Gelişimi

  Psikolojik araştırmaların çoğunda Freud önemli bir rol oynamıştır. Ona göre bilinçsizlik insanı anlamada önemli bir anahtardır. Ona göre bilinçsiz olan […]

   
 • Gelişimi Etkileyen Temel Faktörler

  Gelişim sürecinin iyi anlaşılması için öncelikle gelişimle ilgili temel kavramların ve ilkelerin bilinmesi önemlidir. Bu kavramlar büyüme, olgunlaşma, gelişme, davranış, […]

   
 • Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

  Temel gelişim ilkeleri ve her bir gelişim döneminin özellikleri bilinmesine rağmen bu dönemlerde bireysel gelişim farklı olabilir. Gelişimde ortaya çıkan […]