• Öğretimde Planlar

  Planın Tanımı: Þ Öğretim terimi olarak plan, belirli eğitim amaçlarına ulaşmak için öğretim konusu olabilen etkinliklerden hangisinin seçileceğini, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağını, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağını elde edilen […]

   
 • Sınama Durumları – Programın Değerlendirmesi

  Program değerlendirme, programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir. PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI :             → Programın hedeflerine ulaşma düzeyini belirleme,             → Programın etkililiğini belirleme,             → Programdaki aksaklıkların hangi öğe yada öğelerden kaynaklandığını belirlemek […]

   
 • Eğitim Durumları – Öğrenme ve Öğretme Süresi

  Program geliştirmenin bir diğer temel öğesi de öğretme-öğrenme sürecidir. Öğretme-öğrenme süreçleri, öğretme-öğrenme etkinliklerinin sürdürülmesinde yararlanılan her tür yöntem, görsel ve işitsel araç-gereç, personel, teknik ve organizasyon gibi öğeleri içermektedir. Eğitim durumlarının başlıca değişkenleri şunlardır: Þ […]

   
 • İçerik Düzenlenmesinde Kullanılan Yaklaşımlar

  1) DOĞRUSAL PROGLAMLAMA YAKLAŞIMI Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. ÖRN : Hayat Bilgisi, Sosyal […]

   
 • İçerik – Muhteva

  Bir eğitim programında amaçlara erişmek için “NE ÖĞRETELİM?” sorusunun cevabını veren boyut İÇERİK tir. Bu bağlamda programın içerik boyutu ile öğretilecek konuların düzenlenmesi söz konusudur. İÇERİK; program hedefleri doğrultusunda seçilmiş konular bütünlüğüdür. Yani hedef davranışları […]

   
 • Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması – Bloom Taksonomisi

  Hedeflerin yatay boyutunu oluşturur. Eğitim öğretimde hedefler basitten karmaşığa kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı (taksonomik) olarak sıralanır. Taksonomi tasnif ederek dağıtma, sınıflandırma demektir. Öğretim amaçlarının bu anlamda en uygun sınıflandırması […]

   
 • Hedefler – Hedef Davranışlar

  HEDEF NEDİR: Bireyin planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazanması kararlaştırılan ve davranış değişikliği olarak nitelendirilmeye uygun özelliklerdir. Hedef boyutu ile ilgili hazırlıklar yapılırken bireyleri “NEDEN?, NİÇİN?, eğitiyoruz?” sorusuna cevap aramakla işe başlanmalıdır. İstendik davranışın (hedeflerin) belirleyicileri […]

   
 • Eğitim Programının Öğeleri

              Eğitim Programı 4 temel öğeden oluşmaktadır.                            → HEDEF / DAVRANIŞLAR                         → İÇERİK (Muhteva)                         → EĞİTİM DURUMLARI                         → SINAMA DURUMLARI

   
 • Program Tasarısı Hazırlama

  Bu bölümde bir eğitim programı tasarımı hazırlanırken programın öğeleri olan hedef, içerik, eğitim ve sınama durumlarının nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Programın öğelerini açıklamaya geçmeden amaç, hedef ve davranış kavramları üzerinde durulması gerekmektedir.             * […]

   
 • İhtiyaç Belirleme Değerlendirme Teknikleri

  İhtiyaç değerlendirmesi yapmak için çok değişik yöntem ve teknikler vardır. Değerlendirme yaparken bir yada daha fazla teknikten aynı anda yararlanılabilir. Bu teknikler:             1) DELPHİ TEKNİĞİ-ANKET GELİŞTİRME Þ Tekniğin en büyük amacı konu ile ilgili […]

   
 • İhtiyaç Analizi Yaklaşımları

  FARKLAR YAKLAŞIMI: Bu yaklaşım; gözlenenle beklenen başarı düzeyleri arasındaki farkı ortaya çıkarır. Bu tanımı aşağıdaki açıklamayla netleştirebiliriz:     Bu yaklaşıma göre ihtiyaç; beklenilen beceri düzeyi ile gerçek / var olan beceriler arasındaki farkla ortaya […]

   
 • İhtiyaç Saptama

  Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. İhtiyacın saptanması, yapılacak eğitim etkinliklerinin planlanması ve programlanması için de gerekli bilgileri elde etmede yardımcı olmaktır. İhtiyaç saptama çalışmalarında toplumun, bireyin ve konu alanı ile ilgili ihtiyaçların saptanması […]

   
 • Program Geliştirme Çalışma Planı

  Program geliştirme sürecinde hangi işlemlerin ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirileceğini belirleyerek bir zaman takvimi hazırlanır. Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. Bu süreçte şunlar yapılır Þ 1) İHTİYAÇ SAPTAMA Þ Bu aşamada […]

   
 • Program Geliştirme Sürecinin Planlanması

  Program geliştirme sürecinin basamakları ve her basamakta yapılması gereken işlemler kısaca şunlardır Þ                         I-  Program geliştirme çalışma gruplarını oluşturma,                         II- Program geliştirme çalışma planı, → PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI Þ             Program […]

   
 • Süreç Yaklaşımı Modeli – Stenhause

  Süreç yaklaşımı modeli sınıf öğretmenine mesleki özerklik sağladığı için; öğretmenlerin çok iyi yetişmiş olmasını gerekli kılmaktadır. (Oysa durumsal model ise okulu merkeze aldığından okul ve yakın çevresindeki durumun değerlendirilmesini önemli görmektedir.) Süreç yaklaşımı modeli ilerlemecilik […]

   
 • Yenilikçi-Durumsal Model – Skillbeck

  Skillbeck tarafından geliştirilmiştir. Okul merkezli bir yaklaşımdır. Hümanizm felsefesi görüşünün etkisi altındadır. Modelin aşamaları şu şekildedir Þ 1.      Durum çözümlemesi, 2.      Amaçlar, 3.      Öğrenme-öğretme, 4.      Programı desenleme, 5.      Programı uygulama, 6.      Değerlendirme,

   
 • Rasyonel Planlama – Teknokratik Model

  Bu model Taba ve Tyler modelleri ele alınarak geliştirilmiştir. Yeniden kurmacılık felsefi görüşünün etkisi altındadır. Modelin aşamaları şu şekildedir Þ                         * GENEL AMAÇLAR                           * AMAÇLAR   * ÖĞRENME DURUMLARI   * DEĞERLENDİRME

   
 • Tyler Modeli

  Bu modelde program geliştirme daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. Rasyonel bir model olarak bilinir. Birey, toplum, konu alanı kaynaklarından elde edilen hedefler; felsefe ve psikoloji süzgecinden geçirilip öğretim hedeflerine ulaştıktan sonra öğrenme yaşantılarının seçimi, örgütlenmesi […]

   
 • Taba Modeli

  (Çocuk merkezli bir yaklaşımdır) Þ Program geliştirme de TÜMEVARIM yaklaşımını kullanmıştır. İnsan ihtiyaçlarının belirlenmesinden hareket edilerek program öğelerinin sırası ve ilişkilerin kontrolüne kadar ulaşan bir TÜMEVARIM modelidir. Tümevarım; sorunlardan başlayarak genel sonuçlara varma anlamında kullanılmıştır. […]

   
 • Program Geliştirme Modelleri

  Program geliştirmede en yaygın olan modeller TABA, TYLER, RASYONEL PLANLAMA (teknokratik model), WULF ve SCHAVE’in SİSTEM YAKLAŞIMINI ESAS ALAN MODELİ, SKİLLBECK’in DURUMSAL ve STENHAOUSE’un SÜREÇ yaklaşımı modelleridir. Türkiye’de ise öne çıkan program geliştirme modelleri, MEB Program […]

   
 • Teknolojik – Bilimsel Yaklaşım

  İnsanların yeteneklerini geliştirerek en mükemmele ulaşmayı amaçlar. Bireysel eğitim önemlidir. Öğrencinin ilgi ve gereksinimleri önemlidir. Öğretmen bir teknolog olarak kabul edilir. NOT: Þ                         → Konu alanını merkeze alan tasarımların felsefi temellerinin İDEALİZM ve REALİZM […]

   
 • Fonksiyonel Yaklaşım

  Ürüne ağırlık veren yaklaşımdır. Program ürüne yani çıktıya dikkat eder. Hedeflerin öğrenci davranışları açısından açıkça ifade edilmesi esasına dayanır. Fonksiyonel yaklaşım ile gerçekleştirilen bir programın tüm öğeleri birbiriyle ilgilidir. Öğelerin birinde oluşacak aksaklık diğerini de […]

   
 • Korelasyon Desen – İlişki Desenli – Disiplinlerarası Yaklaşım

  Toplu öğretim modeline göre (bir ders yada etkinlik merkezde, diğer dersler ve etkinliklerde buna paralel olarak düzenlenir.) yapılan program geliştirme yaklaşımıdır. İlköğretim dönemi çocuğunun konuları ve etkinlikleri parça parça ve birbirinden bağımsız olarak düzenleyip öğrenmesi […]

   
 • Sorun Merkezli Program Tasarımları

  Bu tasarımlar kültürel ve geleneksel değerlerin güçlenmesini sağlamak, ayrıca toplumun halen karşılanmamış ihtiyaçlarına işaret etmesi amacıyla düzenlenmiştir. Sorun merkezli tasarımlar öğrencilerin toplumsal sorunları, ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri üzerinde dururlar. Bu tasarım; öğrencilerin mevcut toplumsal yaşantılarında […]

   
 • Öğrenen Merkezli Program Tasarımları

  Bu yaklaşım özellikle ilkokul düzeyinde kalmış; buna karşın üst sınıflarda tüm ders kitaplarının konu merkezli olması nedeniyle yavaş yavaş konu merkezli programlara dönüşüm olmuştur. Öğrenci merkezlidir. Öğretmen; danışman ve yol göstericidir. Programın öğelerinin düzenlenmesinde temel […]

   
 • Konu Merkezli Program Tasarımları

  Eğitim uygulamalarında en yaygın kullanılan tasarım şeklidir. Programın her bir öğesi bir bütün olarak algılanmaktadır. Okullarda uygulanan eğitim programlarının büyük bir çoğunluğu bu tasarım yaklaşımıyla düzenlenmiştir. Konu alanı deseninde öğrencinin sadece bilgiyi kazanmış olması, “öğrenmesi” […]

   
 • Program Tasarım Yaklaşımları

  Eğitim programları tasarımlarını geliştirmede genellikle üç temel yaklaşım izlenmektedir. Bunlar Þ                                    → KONU MERKEZLİ PROGRAM TASARIMLARI                                    → ÖĞRENEN MERKEZLİ PROGRAM TASARIMLARI                                    → SORUN MERKEZLİ PROGRAM TASARIMLARI

   
 • Eğitim Programı Tasarımı

  Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi öğelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Program tasarımları bir eğitim programını oluşturan temel öğelerden oluşmakta ve bu öğeler arasındaki ilişkiler açısından farklılıkları ortaya koymakta ve farklı tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Eğitim […]

   
 • Program Geliştirmenin Bireysel Temelleri

  Bireysel temeller denilince, eğitimin merkezinde olan bireyin ihtiyaç, ilgi ve gelişim özelliklerinin program geliştirmede dikkate alınması gereği kastedilmektedir. Öğrencinin gelişimsel özelliklerinin programa yön vermesi gerekliliği üzerinde durulur. Öğretim programının en önemli temeli bireysel temeldir. Bireyi […]

   
 • Program Geliştirmenin Ekonomik Temelleri

  Ekonomik kalkınma ve gelişmenin sağlanması esasına dayanır. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine, işgücü ve istihdam dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Programda ayrıca bütçe kaynaklarının eğitime ayrılacak olan kısmına da karar verilir.