• Rehberlik türleri

  → Temel İşlevine Göre Rehberlik * Uyum Sağlayıcı Rehberlik * Yöneltici Rehberlik * Ayarlayıcı Rehberlik * Geliştirici Rehberlik * Önleyici […]

   
 • Gelişimsel Model

  Rehberlikte gelişimsel yaklaşım, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin program yada meslek seçimi sorunları ile sınırlandırılmasına ve bunalım durumlarında çare bulucu […]

   
 • Karar vermeye yardımcı olarak gören model

  Katz, Tiedeman ve Tyler rehberliği bir karar verme süreci olarak tanımlamaktadır. Teknolojinin sağladığı olanaklar doğrultusunda toplumun giderek demokratikleşmesi bireylere daha […]

   
 • Klinik Yaklaşım – Özellik Faktör Modeli

  Rehberlikte klinik yaklaşım, bireysel farklılıkların belirlenerek eğitimin bireyselleştirilmesi amacının gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Klinik yaklaşım aslında Parsons’un modeline benzemektedir ve Özellik-Faktör Yaklaşımı […]

   
 • Eğitim Süreci ile Kaynaştıran Model

  Bu model rehberliği eğitim ile özdeş; bireyin ileride toplum yaşamına uyum sağlamasında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırma süreci olarak […]

   
 • Parsons Modeli

  20. Yüzyılın başlarında (1908) Boston’da Frank Parsons ilk mesleki büroyu kurmuştur. Parsons’un amacı endüstri bölgelerinde iş aramakta olan birçok vasıfsız […]

   
 • Rehberlik Modelleri

  Lütfen ders içeriği için alt başlıkları (sonraki dersleri) inceleyiniz..

   
 • Ülkemizde Rehberlik Hizmetlerinin Başlangıcı ve Gelişimi

  Ülkemizde rehberlik çalışmaları 1950’li yıllarda Türk-Amerikan işbirliği anlaşması kapsamında ülkemize davet edilmiş olan Amerikalı uzmanların öncülüğünde başlatılmıştır. Bu arada Amerika’ya […]

   
 • Rehberlik Çalışmalarınn Tarihçesi

  Rehberlik çalışmalarının başlamasına ve gelişmesine ABD öncülük etmiştir. Rehberlik uygulamaları ilk olarak meslek seçimine-iş bulmaya yardım hizmetleri olarak başlamış daha […]

   
 • Müşavirlik Konsultasyon Hizmetleri

  Bu hizmet; okuldaki rehberlik uzmanının; öğretmen ve öğrencilerin ortak bir rehberlik anlayış kazanmaları, bu alanlardaki bilgi ve becerilerini artırmaları için […]

   
 • İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

  Rehberliğin izleme ve değerlendirme fonksiyonu, yapılan yardımların değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmaları kapsar. İzleme hizmetleri çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere, okul […]

   
 • Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

  Yöneltme ve yerleştirme hizmetlerinin amacı öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere, okulda uygun programlara, üst […]

   
 • Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti

  Bilgi toplama ve yayma hizmetlerinin amacı; öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları eğitsel, kişisel, sosyal ve mesleki alanlara ait her […]

   
 • Bireyi Tanıma Hizmeti

  Rehberlik hizmetleri içinde öğrencinin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak gerekir. Bireyin yetenekleri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri, […]

   
 • Oryantasyon Hizmeti

  Bu hizmet, bir okula yeni başlayan öğrencilere eğitim yılı başında okulu, kurallarını, işleyişini tanıtmak, okul ve çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları […]

   
 • Psikolojik Danışma Hizmeti

  Psikolojik Danışma "bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze […]

   
 • Rehberliğin Kapsadığı Başlıca Hizmetler

  •    Rehberlik hizmetleri bir bütündür, birbirini tamamlar, •    Hizmetleri birbirlerinin alanını kısmen kapsasa da kendine özgü etkinlikleri de içerir, •    […]

   
 • Rehberliğin Öğretimle İlişkisi

  Rehberlik ve öğretimin nihaî amaçları ortaktır. Rehberlik bilgi verme işlevi ile öğretime çok yaklaşırsa da ikisi arasında bazı farklar vardır. […]

   
 • Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Koşullar

  Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerden kaynaklanan bir takım toplumsal sıkıntıların önemli rolü olmuştur. Rehberliğin ortaya çıkmasına yol açan toplumsal, […]

   
 • Rehberliğin İlkeleri

  • Rehberlik alanında yapılan tüm çalışmalar aşağıda belirtilen ilkelere göre yürütülmelidir:      1) Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları […]

   
 • Rehberlik Hizmetleri

  Rehberlik; bireye, kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek, özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir. […]

   
 • Normal Dağılım Eğrisi

  Normal dağılım eğrisi, ölçme değerlendirme sürecinde kullanılan istatistiksel işlemlerin daha net anlaşılması için kullanılan ve ölçümlerin normal dağıldığı varsayımı doğrultusunda […]

   
 • 2- Merkezi Dağılım Ölçüleri

  Merkezi dağılım ölçüleri verilerin yığılma gösterilen noktadan ne kadar uzakta olduklarını, nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirten istatistikleridir. Bir grubu belirli […]

   
 • 1- Merkezi Eğilim Ölçüleri

  Merkeze yığılma ölçüleri puanların nerelerde toplandığını açık ve kesin olarak ortaya çıkarmada kullanılır. Puan dağılımında verilerin hangi puan etrafında toplandığı […]

   
 • Test İstatistikleri

  Ölçme sonuçlarına bakarak, grup hakkında yada eğitim sistemi hakkında bazı kararlar verebilmek için ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemlerin yapılması gerekmektedir. […]

   
 • Test ve madde Analizi

  Madde analizi temelde belli niteliklere sahip olması istenen bir testte alınacak maddeleri seçme sorunuyla ilgilidir. BİR BÜTÜN OLARAK TEST PUANLARININ […]

   
 • 7- İş Performans Testleri

  7) İŞ PERFORMANS TESTLERİ  Özellikle psiko-motor düzeydeki hedeflerin (becerilerin) ölçülmesinde kullanılan bir test türüdür. İş-performans testleri şu olanakları gerçekleştirme gücüne […]

   
 • 6- Sözlü Sınavlar

  6) SÖZLÜ SINAVLAR  Soruların genellikle sözlü sorulduğu ve cevaplarında sözlü verildiği sınav çeşidine sözlü yoklama denir. Eğitimde kullanılan ilk sınav […]

   
 • 5- Eşleştirmeli Testler

  5) EŞLEŞTİRMELİ TESTLER  Bu tür sınavlarda iki bölümde verilen bilgiler, kelimeler, numaralar, semboller eşleştirilir. Öğrencilerin bilgiler, nesneler, olaylar hakkında ilişki […]

   
 • 4- Çoktan Seçmeli Sınavlar

  4) ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLAR  Bir soru kökü ve muhtemel cevaplardan oluşan sınav tipidir. Bu sınav tipinde öğrenci verilen açıklama ve […]