• Rehberlik türleri

  → Temel İşlevine Göre Rehberlik * Uyum Sağlayıcı Rehberlik * Yöneltici Rehberlik * Ayarlayıcı Rehberlik * Geliştirici Rehberlik * Önleyici Rehberlik * Tamamlayıcı Rehberlik → Birey Sayısına Göre Rehberlik * Bireysel Rehberlik * Grup Rehberliği […]

   
 • Gelişimsel Model

  Rehberlikte gelişimsel yaklaşım, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin program yada meslek seçimi sorunları ile sınırlandırılmasına ve bunalım durumlarında çare bulucu yardımlar sağlamaya ağırlık vermesine bir TEPKİ olarak gelişmiştir. Gelişimsel rehberlik bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, […]

   
 • Karar vermeye yardımcı olarak gören model

  Katz, Tiedeman ve Tyler rehberliği bir karar verme süreci olarak tanımlamaktadır. Teknolojinin sağladığı olanaklar doğrultusunda toplumun giderek demokratikleşmesi bireylere daha fazla seçme özgürlüğü tanımıştır. Bu bağlamda bireyler daha sık karar verme yaşantısıyla karşılaşmaya başlamışlardır. Toplumun […]

   
 • Klinik Yaklaşım – Özellik Faktör Modeli

  Rehberlikte klinik yaklaşım, bireysel farklılıkların belirlenerek eğitimin bireyselleştirilmesi amacının gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Klinik yaklaşım aslında Parsons’un modeline benzemektedir ve Özellik-Faktör Yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır. Bu model bireye karar vermede yardımcı olmadan önce, onun ayrıntılı olarak incelenmesine […]

   
 • Eğitim Süreci ile Kaynaştıran Model

  Bu model rehberliği eğitim ile özdeş; bireyin ileride toplum yaşamına uyum sağlamasında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırma süreci olarak ele almaktadır. Rehberliği bu şekilde ele alanların başında BREWER gelmektedir. Brewer’e göre rehberlik her şeyden […]

   
 • Parsons Modeli

  20. Yüzyılın başlarında (1908) Boston’da Frank Parsons ilk mesleki büroyu kurmuştur. Parsons’un amacı endüstri bölgelerinde iş aramakta olan birçok vasıfsız göçmenin kısa bir eğitim programından geçirildikten sonra uygun bir işe yerleşmelerine yardımcı olmaktı. Mesleki büroda […]

   
 • Rehberlik Modelleri

  Lütfen ders içeriği için alt başlıkları (sonraki dersleri) inceleyiniz..

   
 • Ülkemizde Rehberlik Hizmetlerinin Başlangıcı ve Gelişimi

  Ülkemizde rehberlik çalışmaları 1950’li yıllarda Türk-Amerikan işbirliği anlaşması kapsamında ülkemize davet edilmiş olan Amerikalı uzmanların öncülüğünde başlatılmıştır. Bu arada Amerika’ya gönderilmiş olan Türk Eğitimcileri de oradaki bilgi ve yaşantılarını dönüşte uygulama alanına sokarak Rehberlik hizmetlerinin […]

   
 • Rehberlik Çalışmalarınn Tarihçesi

  Rehberlik çalışmalarının başlamasına ve gelişmesine ABD öncülük etmiştir. Rehberlik uygulamaları ilk olarak meslek seçimine-iş bulmaya yardım hizmetleri olarak başlamış daha sonra bireyin eğitsel ve kişisel gelişimini de kapsamak üzere genişlemiştir. Mesleki rehberlik çalışmalarının başlamasında zeka […]

   
 • Müşavirlik Konsultasyon Hizmetleri

  Bu hizmet; okuldaki rehberlik uzmanının; öğretmen ve öğrencilerin ortak bir rehberlik anlayış kazanmaları, bu alanlardaki bilgi ve becerilerini artırmaları için onlara yardımcı olmasıdır. Okuldaki rehberlik uzmanının kendi uzmanlık alanında sahip olduğu bilgi ve becerilerini öğretmen, […]

   
 • İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

  Rehberliğin izleme ve değerlendirme fonksiyonu, yapılan yardımların değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmaları kapsar. İzleme hizmetleri çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere, okul içi programlara, başka okullara, geçici işlere, okulu bitirerek sürekli iş ve mesleklere yerleştirilen öğrenciler ile […]

   
 • Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

  Yöneltme ve yerleştirme hizmetlerinin amacı öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere, okulda uygun programlara, üst okullara yada  iş ve mesleklere yönelmelerine ve yerleştirilmelerine yardımcı olmaktır. Genel olarak bu hizmetin amacı […]

   
 • Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti

  Bilgi toplama ve yayma hizmetlerinin amacı; öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları eğitsel, kişisel, sosyal ve mesleki alanlara ait her türlü bilgiyi onların yararlanmalarına sunmaktadır. Öğrencilerin gidebilecekleri üst kurumlar sosyal-kültürel ve eğitsel etkinlikler, programda yer […]

   
 • Bireyi Tanıma Hizmeti

  Rehberlik hizmetleri içinde öğrencinin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak gerekir. Bireyin yetenekleri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri, beklenti ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu, ilgileri vb. yönleri hakkında çeşitli bilgiler onun gelişimini […]

   
 • Oryantasyon Hizmeti

  Bu hizmet, bir okula yeni başlayan öğrencilere eğitim yılı başında okulu, kurallarını, işleyişini tanıtmak, okul ve çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapılan […]

   
 • Psikolojik Danışma Hizmeti

  Psikolojik Danışma "bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir." Bu yardımı alan kişiye danışan; yardımı veren uzmana ise psikolojik danışman […]

   
 • Rehberliğin Kapsadığı Başlıca Hizmetler

  •    Rehberlik hizmetleri bir bütündür, birbirini tamamlar, •    Hizmetleri birbirlerinin alanını kısmen kapsasa da kendine özgü etkinlikleri de içerir, •    Tüm hizmetlerin merkezinde psikolojik danışma yardımı yer alır. •    Hizmetler arasındaki ilişkiler aynı ağırlıkta ve […]

   
 • Rehberliğin Öğretimle İlişkisi

  Rehberlik ve öğretimin nihaî amaçları ortaktır. Rehberlik bilgi verme işlevi ile öğretime çok yaklaşırsa da ikisi arasında bazı farklar vardır. Bu farklar şunlardır Þ •    Öğretim toplu hallerde bulunan oldukça kalabalık gruplara verilen bir hizmettir.  […]

   
 • Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Koşullar

  Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerden kaynaklanan bir takım toplumsal sıkıntıların önemli rolü olmuştur. Rehberliğin ortaya çıkmasına yol açan toplumsal, düşünsel ve bilimsel gelişmelere aşağıda değinilmiştir. NOT  İlk meslek bürosunun kurulduğu yıl (1908) meslek rehberliğinin […]

   
 • Rehberliğin İlkeleri

  • Rehberlik alanında yapılan tüm çalışmalar aşağıda belirtilen ilkelere göre yürütülmelidir:      1) Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.     2) Rehberlik anlayışı her türlü  […]

   
 • Rehberlik Hizmetleri

  Rehberlik; bireye, kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek, özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.     Bir başka tanıma göre REHBERLİK; kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, […]

   
 • Normal Dağılım Eğrisi

  Normal dağılım eğrisi, ölçme değerlendirme sürecinde kullanılan istatistiksel işlemlerin daha net anlaşılması için kullanılan ve ölçümlerin normal dağıldığı varsayımı doğrultusunda değişik analizler yapılmasını sağlar.  %95  %68        %99     → -1 ile […]

   
 • 2- Merkezi Dağılım Ölçüleri

  Merkezi dağılım ölçüleri verilerin yığılma gösterilen noktadan ne kadar uzakta olduklarını, nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirten istatistikleridir. Bir grubu belirli bir özelliği yönünden yeterince tanıyabilmek ve gruplar arasında çok yönlü karşılaştırmalar yapabilmek için merkezi eğilim […]

   
 • 1- Merkezi Eğilim Ölçüleri

  Merkeze yığılma ölçüleri puanların nerelerde toplandığını açık ve kesin olarak ortaya çıkarmada kullanılır. Puan dağılımında verilerin hangi puan etrafında toplandığı hakkında bilgi veren ve grubunu özetleyen değerlerdir. Merkeze YIĞILMA ÖLÇÜLERİ MOD (Tepedeğer), MEDYAN (Ortanca), ARİTMETİK […]

   
 • Test İstatistikleri

  Ölçme sonuçlarına bakarak, grup hakkında yada eğitim sistemi hakkında bazı kararlar verebilmek için ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemlerin yapılması gerekmektedir. Ancak istatistiksel işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle ön uygulamaların yapılması gerekir. Yani bilgilerin istatistiksel yolla çözümleme […]

   
 • Test ve madde Analizi

  Madde analizi temelde belli niteliklere sahip olması istenen bir testte alınacak maddeleri seçme sorunuyla ilgilidir. BİR BÜTÜN OLARAK TEST PUANLARININ ANALİZİ : Bir bütün olarak testin uygulama sonuçlarına bakarak o test hakkında bazı yargılara varılabilir. […]

   
 • 7- İş Performans Testleri

  7) İŞ PERFORMANS TESTLERİ  Özellikle psiko-motor düzeydeki hedeflerin (becerilerin) ölçülmesinde kullanılan bir test türüdür. İş-performans testleri şu olanakları gerçekleştirme gücüne sahiptir: Þ → Beceri eksikliklerini belirleme ve düzeltme, → Güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme, […]

   
 • 6- Sözlü Sınavlar

  6) SÖZLÜ SINAVLAR  Soruların genellikle sözlü sorulduğu ve cevaplarında sözlü verildiği sınav çeşidine sözlü yoklama denir. Eğitimde kullanılan ilk sınav türüdür. Sözlü Yoklamanın Kullanılacağı Durumlar: Þ Anadili ve yabancı dil konuşma gücü gibi özellikler ancak […]

   
 • 5- Eşleştirmeli Testler

  5) EŞLEŞTİRMELİ TESTLER  Bu tür sınavlarda iki bölümde verilen bilgiler, kelimeler, numaralar, semboller eşleştirilir. Öğrencilerin bilgiler, nesneler, olaylar hakkında ilişki kurma güçleri ölçülür. ÖZELLİKLERİ : 1) Bu tür testlerde maddeler iki sütun halinde sıralanır. Sol […]

   
 • 4- Çoktan Seçmeli Sınavlar

  4) ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLAR  Bir soru kökü ve muhtemel cevaplardan oluşan sınav tipidir. Bu sınav tipinde öğrenci verilen açıklama ve soru köküne göre en uygun veya doğru cevabı seçer. Çoktan seçmeli testler madde kökü, seçenekler […]