Uluslar. Mali İlişkiler

SINAV – 1

1) Aşağıdakilerden hangisi, genellikle ih­ti­yaç artığı maddelerin, ihtiyacı olan ülkeye verilmesi ile yapılan ve yardım özelliği taşıyan uluslararası finansman biçimidir?

A) Resmi Yardımlar
B) Bağış
C) Özel Krediler
D) İkili Yardımlar
E) Ödünç

——————————————————————————–

2) Yapılan uluslararası finansman iş­lem­le­rinde hibe payının ne kadar ola­bi­le­ceği aşağıdakilerden hangisi tarafın­dan hesaplanmıştır?

A) Pincus
B) Heckcher
C) Marshall
D) Ohlin
E) Gulhati

——————————————————————————–

3) Aşağıdakilerden hangisi teknik yar­dım­ların sağlandığı kaynaklardan biri de­ğildir?

A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın yap­tığı yardımlar
B) Özel kuruluşların yaptıkları yardımlar
C) Yabancı sermaye ile gelen yardımlar
D) IMF’nin yaptığı yardımlar
E) İkili anlaşmalar yolu ile yapılan yar­dımlar

——————————————————————————–

4) Aşağıdakilerden hangisi bir OECD kuruluşu olan Gelişme Yardımları Komitesi’nin kısal­t­masıdır?

A) AID
B) DAC
C) IMF
D) WB
E) BM

——————————————————————————–

5) Aşağıdakilerden hangisinden sonra altın standardı sistemi çökmüştür?

A) I. Dünya Savaşı
B) 1929 Bunalımı
C) II. Dünya savaşı
D) Cenova Konferansı
E) Bretton Woods Konferansı

——————————————————————————–

6) Borç verme taahhüdü altına girmiş belli bir yükleniciler grubu tarafından verilen kredilere ne ad verilir?

A) İhracat Kredileri
B) Sendikasyon Kredileri
C) Konsorsiyum Kredileri
D) Satıcı Kredileri
E) Röfinansman Kredileri

——————————————————————————–

7) Günümüzde faaliyet gösteren ulus­lar­arası mali kuruluşlar aşağıdaki olay­lar-dan hangisinden sonra kurulmuştur?

A) Birinci Dünya Savaşı
B) İkinci dünya Savaşı
C) 1929 Ekonomik Krizi
D) 1973 Petrol Krizi
E) Asya Krizi

——————————————————————————–

8) Aşağıdakilerden hangisi 1945 yılında Uluslararası Para Fonu IMF ile birlikte kurulmuştur?

A) Uluslararası Kalkınma Birliği
B) Uluslararası Finansman Kurumu
C) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
D) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm­len­­mesi Uluslararası Merkezi
E) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

——————————————————————————–

9) Aşağıdakilerin hangisi IDA’nın kredi­lerinden en çok yararlanan ülkeler arasında değildir?

A) Hindistan
B) Türkiye
C) Bangladeş
D) Pakistan
E) Gana

——————————————————————————–

10) IMF’nin merkezi, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) New York
B) Londra
C) Washington
D) Frankfurt
E) Tokyo

——————————————————————————–

11) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Yönetim Ku­ru­lu yet­kileri arasında değildir?

A) Banka’nın bütçesini onaylamak
B) Guvernörler Kurulu’nun yıl sonu itiba­riy­le orta ve uzun vadeli borçlanmaları çalışma faaliyetlerini hazırlamak
C) Her mali yıla ilişkin denetlenmiş hesap durumlarını Guvernörler Kurulu onayına sunmak
D) Banka’nın rezervleri ve net gelirin tahsisi ve paylaşımını belirlemek
E) Guvernörler Kurulu’nun genel talimatlarını doğrultusunda kararlar almak

——————————————————————————–

12) Enteramerikan Kalkınma Bankası ilk olarak ne zaman önerilmiş ve ne zaman faaliyete geçmiştir?

A) 1947 – 1958
B) 1951 – 1958
C) 1958 – 1963
D) 1954 – 1960
E) 1964 – 1974

——————————————————————————–

13) Türkiye Asya Kalkınma Bankası’na ne zaman üye olmuştur?

A) 1995
B) 1994
C) 1991
D) 1993
E) 1996

——————————————————————————–

14) Afrika Kalkınma Bankası kaç yılında faaliyete başlamıştır?

A) 1951
B) 1961
C) 1966
D) 1971
E) 1982

——————————————————————————–

15) Karaibler Kalkınma Bankası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Banka’ya üye her ülke bir guvernör ve bir de guvernör yardımcısı seçer
B) 18 direktörden oluşan Yönetim Kurulu Banka’nın karar organıdır
C) Başkan, Guvernörler Kurulu tarafın­dan oy çokluğu ile seçilir
D) Başkan personelin en üst amiridir
E) Başkan, Yönetim Kurulu’nun gözeti­minde Banka’nın normal işlerini yürüt­mek­­le görevlidir

——————————————————————————–

16) Ulus-devletin bir karar birimi olarak vergi yükünün uluslararası dağılımını tek yönlü olarak çözmek istediği durumu aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

A) Yersellik İlkesi
B) Kaynak İlkesi
C) Ülkesellik ilkesi
D) Uyrukluk İlkesi
E) İkametgah İlkesi

——————————————————————————–

17) Türkiye’de ikametgah esasına dayalı tam yükümlülükte çifte vergilen­dirmenin önlen­mesi için hangi yöntem kullanılmaktadır?

A) Muafiyet Yöntemi
B) İstisna Yöntemi
C) Mahsup Yöntemi
D) Matrahtan İndirim Yöntemi
E) Vergi Oranının İndirimi Yöntemi

——————————————————————————–

18) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de vergi sisteminin uygulan­ması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dar yükümlüler, sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirler üzerinden vergiye tabidir
B) Türkiye’de bulunmayıp Türkiye’deki te­şeb­büs­lerin işleri nedeniyle yurt dışında bu­lu­nan Türk vatandaşları tam yüküm­lüdür
C) İkametgahı olmasa bile Türkiye’ de de­vam­­lı en az bir yıl oturanlar vergiye tabidir
D) Vergi yasaklarının uygulanmasını Tür­kiye’nin gümrük sınırları belirler
E) Tam yükümlülükte ikametgah ve uyrukluk ilkeleri benimsenmiştir

——————————————————————————–

19) Gelir vergisi bakımından yapılan ilk vergi anlaşması, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsveç – Finlandiya
B) Almanya – Polonya
C) Avusturya – Prusya
D) İsviçre – Avusturya
E) İngiltere – Almanya

——————————————————————————–

20) Aşağıdakilerden hangisi, UN Mode­li’nin OECD Modeli’nde farklı olan noktalarından biri değildir?

A) UN Modeli kaynak ülkenin vergilendirme yetkisini artırır
B) UN Modeli, gayrimaddi hak bedellerine ilişkin vergilendirme yetkisini kullanma hakkını her iki devlet arasında paylaştırmıştır
C) OECD Modelinde kaynak devletin %5 vergi oranı uygulanması için getirilen sermaye katılım oranı, UN Modeli’nde %10’dur
D) UN Modeline göre, gayrimaddi hak bedelleri, bunları elde eden kişinin mukimi olduğu devlette vergilendirilir
E) UN Modeli, görüşmelerin süreleri kısaltılarak, anlaşmaların akdini zorlaştırır

——————————————————————————–

21) Aşağıdakilerden hangisi, OECD üyesi bir ülke olan Türkiye’nin vergi anlaşması imzalama konusunda çekimser bir yaklaşım sergilemesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Vergi sistemimizin düşük vergi oranlarına dayalı olması nedeniyle, karşı devletlerin buna gerek duyma­ması
B) Ulusal vergi sistemimizin, uluslararası taşımacılık kazançları hariç, uluslara­rası çifte vergilendirme yaratacak hükümler içermediği iddiası
C) Türk vergi sisteminin uluslararası çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik tek taraflı hükümler içermesi
D) OECD modelinin, gelişmiş ülkelere arasındaki ilişkileri göre düzenlenmiş olması
E) OECD modelinin kaynak ilkesine dayalı olması

——————————————————————————–

22) Türk vergi anlaşmalarının içeriği aşağıdaki modellerden hangileri ile uyum içindedir?

A) OECD ve UN Modelleri
B) Londra Modeli ve UN Modeli
C) OECD ve Mexico Modelleri
D) Londra ve Mexico Medelleri
E) 1928 Modeli ve Londra Modeli

——————————————————————————–

23) Aşağıdaki vergi mükellef ya da matrahtan kaynaklanan kaçakları ile ilgili ifadelerden hangi yanlıştır?

A) Vergi kaçağı, vergi mükellefinin yer değiştirmesinden kaynaklanabilir
B) Vergi kaçağının esas konusu vergisel nedenlerden kaynaklanan matrah yer değiştirmeleridir
C) Vergi kaçağı, vergi matrahının trans-ferinden de kaynaklanabil­mek­tedir.
D) Matrah transferlerinin ülke ekonomi­lerini en çok etkileyen türü sermaye hareketlerinde kendini göstermektedir
E) Bir vergi mükellefi işyerini, vergiye ilişkin koşulları daha uygun olan başka bir ülkeye taşıma hakkına sahip değildir.

——————————————————————————–

24) Gelir ve servet unsurlarının çifte vergilendirmesini önlemek amacıyla örnek konvansiyon hazırlayan ve karşılıklı bilgi alışverişinin uluslararası boyutunu oluştu-ran örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?

A) AB
B) UN
C) LON
D) OECD
E) MCAD

——————————————————————————–

25)
I.Piyasa uyumlaştırması
II.Vergi uyumlaştırması
III.Matrah uyumlaştırması
IV.Rant uyumlaştırması
Yukarıdakilerden hangileri uyumlaştırma süreçleri aşamalarından değildir?

A) I,II,III
B) III ve IV
C) I ve IV
D) I ve II
E) II ve III

——————————————————————————–

26) Aşağıdakilerden hangisi, ülkelerin enteg­rasyon sürecini en az etkileyen faktördür?

A) Kişisel gelir vergisi yapılarındaki farklılıklar
B) Kurumlar vergisi yapılarındaki farklılıklar
C) Servet vergilerinin yapılarındaki farklılıklar
D) Tüketim vergilerinin yapılarındaki farklı­lıklar
E) Gümrük vergilerinin yapılarındaki farklılıklar

——————————————————————————–

27) Mal ve hizmetlerin üretildiği ülkede geçerli oranlar vergilendirilmesini ve bütünleşme bölgesi içinde bu vergi yükü ile dolaşımını öngören ilke hangisidir?

A) Varış Ülkesi İlkesi
B) Çıkış Ülkesi İlkesi
C) Karşılıklılık İlkesi
D) Yasaklama İlkesi
E) Matrah Uyumlaştırması İlkesi

——————————————————————————–

28) Avrupa Ekonomik Topluluğu bünyesinde gümrük birliği kaç yılında kurulmuştur?

A) 1951
B) 1958
C) 1963
D) 1968
E) 1972

——————————————————————————–

29) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin 1994 yılında Avrupa Birliği vergi modeline tümü ile uygun bir uygula­mayı benimseyeme­miş olmasının nede­nidir?

A) Şartların Türkiye’ye çok ağır gelmesi
B) Kamuya daha fazla kaynak aktarma kaygısı
C) Özel sektörün geliştirilmesi amacı
D) Avrupa Birliği’nin üyelik için ümit vermemesi
E) Türkiye’nin Birliğe zaten üye olamayacağını düşünmesi

——————————————————————————–

30) Ankara Antlaşması’na göre Türkiye ile topluluk arasındaki Geçiş Dönemi’nin hukuken başlaması aşağıdaki hangi olayla gerçekleşmiştir?

A) 1959’ da Türkiye’nin Topluluğa katılmak için müracaatıyla,
B) 1970’ de Katma Protokolün imzalanmasıyla
C) 1964’ de Ankara Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle
D) 1973’ de Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesiyle
E) 1963’ de Ankara Antlaşması’nın imzalanmasıyla

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı

1 B
2 D
3 D
4 B
5 B
6 B
7 B
8 E
9 B
10 C
11 D
12 D
13 C
14 C
15 B
16 C
17 C
18 C
19 C
20 E
21 E
22 A
23 E
24 D
25 C
26 A
27 B
28 D
29 B
30 D

Uluslar. Mali İlişkiler
SINAV – 2

1) Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş eko­nomilerin ya da sanayileşmiş olmakla birlikte, kişi başına ulusal gelir itiba­riyle zengin ülkelerin, kamu kaynak­la­rından, hiçbir mali karşılık talep et­meden ya da kaynak maliyetinin gerçek değerinden küçük bir geri ödeme kar­şılığında, eko­no­mik kalkınmalarını ger­çekleştirme he­de­fine yönelmiş ülke-lerin, özellikle kıt olan uluslararası mali kaynaklarına sağ­la­dık­la­rı katkıdır?

A) Yardım
B) Borç
C) Kredi
D) Döviz
E) Akseptans

——————————————————————————–

2)
I.Tam istihdam durumu
II. Eksik istihdam durumu
III.Alacaklı ülkenin stok ve dış finansman tercihleri
IV. Kapasite artıklarının hacmi
Bağlı kredi ek faizinin hesaplan­ma­sın­da göz önünde tutulması gereken de­ğişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, III
B) II, III, IV
C) I,III, IV
D) Yalnızca II
E) I, II

——————————————————————————–

3) Finansman temin eden kuruluş ile bu kuruluşun bulunduğu ülkenin dış ödeme olanaklarının farklı olması durumunda uygulanan yöntem aşağıdakilerden han­gisidir?

A) İki Basamak Yöntemi
B) Borç Servis Oranı Yöntemi
C) Bugünkü Değer Yöntemi
D) Net Sermaye Akımı Yöntemi
E) Röfinansman Yöntemi

——————————————————————————–

4) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma planlarına uluslararası kolektif bir destek sağlamak için, konsorsiyumlardan daha esnek bir yaklaşım çabaları sonucu, aşağıdakilerden hangisi doğmuştur?

A) Guvernörler Grubu
B) Danışma Grupları
C) Çok Taraflı Yatırım Fonu
D) Teknik Yardım Özel Fonu
E) Altın Standardı Sistemi

——————————————————————————–

5) Onsekizinci yüzyılın ilk yıllarında başlayan altın standardı ilk olarak aşağıdaki hangi ülkede uygulanmıştır?

A) Fransa
B) Rusya
C) İngiltere
D) Arabistan
E) Almanya

——————————————————————————–

6)
I. Yabancı tahvil piyasaları
II. Eoru tahvil piyasaları
III. Özel plasman piyasaları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası tahvil piyasalarını kapsamaktadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III

——————————————————————————–

7) Aşağıdakilerden hangisi, uzun vadeli yatırım kredileri veren uluslararası mali kuruluşların nitelikleri arasında değildir?

A) Kâr amaçları yoktur
B) Yardım prensibi vardır
C) Kısmi finansman esası mevcuttur
D) Proje finansmanı esası mevcuttur
E) Ulusal kalkınma esası vardır

——————————————————————————–

8) Aşağıdakilerden hangisi IBRD’nin, üye ülkelerin bazı kurumlarında çalışan üst düzey elemanları formasyona tâbi tu­tarak eğitmek için oluşturduğu ku­rum­dur?

A) Danışmanlar Kurulu
B) Ekonomik Kalkınma Enstitüsü
C) Eğitim Hizmetleri Enstitüsü
D) Formasyon Danışma Kurulu
E) Destek Hizmetleri Bürosu

——————————————————————————–

9) Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra­mı’nın merkezi aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Washington
B) New York
C) Londra
D) Tokyo
E) Brüksel

——————————————————————————–

10) Aşağıdakilerden hangisi, IMF üye ülkelerin uymak zorunda oldukları şartlarından biridir?

A) Uluslararası mal ve hizmet alış-ve­riş­lerinde ‘Kademeli Kambiyo Sistemi’ uy­gulamasını önlemek
B) Bir üyenin fondan çıkarılmasını istemek
C) Fonun tasfiyesine karar vermek
D) Üyelerin pay oranlarının değiştirilmesi
E) Üyelerin ulusal paralarının paritelerinin değiştirilmesi

——————————————————————————–

11) Guvernörler Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Genel kredi politikası açısından geçerli olacak ilkeleri belirler
B) Yönetim Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinin tayin ve azline karar verme yetkisine sahiptir.
C) Yönetim Komitesi’nin kendisine sunduğu yıllık faaliyet raporlarını karara bağlar.
D) Banka faaliyetlerinin genişletilmesine karar verme yetkisine sahiptir
E) Sermayenin arttırılması ve diğer olağanüstü konularda karar yetkisine sahiptir.

——————————————————————————–

12) Aşağıdakilerden hangisi, Entera­meri­kan Kalkınma Bankası’nın üye ülkeler adı­na yönettiği fonlardan arasında yer almaz?

A) İspanya Fonu
B) Sosyal Gelişme İçin Yönetim Fonu
C) Kanada Fonu
D) Venezüella Fonu
E) İsviçre Fonu

——————————————————————————–

13) 1980 yılında oluşturulan, verimlilik ve hayat şartlarını iyileştirici küçük pro­jelerin ve teknik işbirliği proje­le­rinin finansmanı için kullanılan, Entera­me­rikan Kalkınma Bankası tarafından yönetilen fon aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Kanada Fonu
B) İsviçre Fonu
C) Venezuelle Yönetim Fonu
D) Sosyal Gelişme İçin Yönetim Fonu
E) Çok Taraflı Yatırım Fonu

——————————————————————————–

14) İslâm Kalkınma Bankası’nın en büyük sermayedarı, aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) S. Arabistan
B) Mısır
C) Malezya
D) Pakistan
E) Kuveyt

——————————————————————————–

15) Afrika Kalkınma Bankası’nı Enter­ame­ri­kan Kalkınma Bankası’ndan ayıran en ö­nem­li fark aşağıdakilerden han­gisi­dir?

A) Yatırım kredilerine de yer vermesi
B) Dış ödeme açıklarının finansmanında üyelere yardımcı olması
C) Çok uluslu projelere öncelik vermesi
D) Bağımsız bir kurum kimliği taşıması
E) Afrika’da kurulması

——————————————————————————–

16) Aşağıdakilerden hangisi, araştırma alanları vergi hukukunu ilgilendiren kuruluş­lar­dandır?

A) OPEC
B) NAFTA
C) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
D) Uluslararası Ticaret Odası
E) IMF

——————————————————————————–

17) Vergiye tabi kurumların ana tüzüklerinde sözleşmelerinde ya da teşkilat kanunl­arında gösterilen merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş Merkezi
B) Genel Merkez
C) Yasal Merkez
D) Hukuki Merkez
E) Ana Merkez

——————————————————————————–

18) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası hukukun kişisi olan iki devletin aynı gelir üzerinden kullandıkları vergilen­dirme yetkilerinin çakışmasından doğan çifte vergilendirmeyi önlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla ara­larında yaptıkları hukuksal bir işlemdir?

A) Uluslararası Anlaşma
B) Tercihli Ticaret Anlaşması
C) Vergi Anlaşması
D) Gümrük Birliği
E) Serbest Ticaret Anlaşması

——————————————————————————–

19) “Gelişmekte olan ülkelerin, ilk kez kendi özel sorunlarını yansıtan bir model yazma girişimi” olarak tanımla­nan model aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1943 Mexico Modeli
B) Londra Modeli
C) OECD Modeli
D) UN Modeli
E) 1928 Modeli

——————————————————————————–

20) OECD Modeli’yle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) OECD Modeli, ikametgah ilkesine dayanmaktadır
B) OECD Modelinin temel yaklaşımına göre kaynak devletinin vergilen­dirilmesi asıl, ikametgah devletinin vergilendirilmesi talidir.
C) Vergilendirme yetkisinin kullanımı ağırlıklı olarak, vergi yükümlüsünün mukim olduğu devlete aittir
D) Kaynak ülkenin vergilendirme yetkisi, vergi yükümlüsünün bu devletteki taşınmazlarından gelir elde etmesi halinde kabul edilmiştir
E) Kaynak ülkenin vergilendirme yetkisi, bu devletteki faaliyetlerini bir işyeri aracılığıyla sürdürmesi halinde kabul edilir

——————————————————————————–

21) 1982 Anayasası’nın 104’üncü madde­sine göre, uluslararası anlaşmaları onaylan­ması ve yayınlanması yetkisi kime aittir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) TBMM
D) Maliye ve Gümrük Bakanlığı
E) Dışişleri Bakanlığı

——————————————————————————–

22) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yaptığı ülkelerden biri değildir?

A) Federal Almanya Cumhuriyeti
B) Tunus Cumhuriyeti
C) Romanya Sosyalist Cumhuriyeti
D) Birleşik Arap Emirlikleri
E) Çin Halk Cumhuriyeti

——————————————————————————–

23) Yasal ya da yasal olmayan yöntemlerle vergi mükellefinin kendi vergi matrahını ister aynı devletin sınırları içinde ister başka bir devletin sınırları içine taşıyarak kendisi için en avantajlı rejime tabi tutması, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergi kaçağı
B) Uluslararası vergi kaçağı
C) Ülke içi vergi kaçağı
D) Vergi yükü
E) Vergi Ziyaı

——————————————————————————–

24) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu­muzda vergi kaçakçılığının belir­le­yicisi olan kastın kabul edildiği hallerden değildir?

A) Defterleri tam ve doğru tutmak
B) Sahte belge düzenlemek ve bunları bilerek kullanmak
C) Vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter kayıtlarını tahrif etmek
D) Tutulması gereken defterleri sayfalarını yok etmek
E) Aslına uygun olmayan vesika düzenlemek

——————————————————————————–

25) Ulusal parlemantoların varoluş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçilme Hakkı
B) Yönetme Hakkı
C) Yürütme Hakkı
D) Bütçe Hakkı
E) Yargı Hakkı

——————————————————————————–

26) “Ülkenin 2004 yılında yapacağı ayakkabı ithalatına tanınan izin 2 milyon ABD doları ile sınırlıdır” Verilen ifadedeki önlemi aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

A) Tarife Kota
B) Spesifik Kota
C) Advalorem Kota
D) Gümrük Vergisi
E) Görünmez Engeller

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisi Ruding Raporu’na göre vergileme konusundaki en hassas konular arasında yer almaz?

A) Kurumlar Vergisi Efektif Oranı
B) Amortisman Kuralları
C) Yabancı Yatırımların Vergilendirilmesi
D) Yatırımlara Tanınan Vergi İndirimleri
E) Şahıs Şirketleri Üzerindeki Vergi Yükü

——————————————————————————–

28) Aşağıdaki ülkelerden hangisi, bir malın üretildiği ülkeden ihracat için çıkarken söz konusu malda bulunan dolaylı vergileme yükünün vergi iadesi mekanizması ile sıfırlanmasını, ihraç edildiği ülkeye girdiği anda ise o ülkedeki benzer ürünlere uygulanan dolaylı vergi yüküne tabi olmasını ifade eden ilkedir?

A) Varış Ülkesi İlkesi
B) Standart Oran İlkesi
C) Tarafsızlık İlkesi
D) Karşılıklılık İlkesi
E) Çıkış Ülkesi İlkesi

——————————————————————————–

29) Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu hakkında doğru bir bilgi değildir?

A) 18 Nisan 1951’de imzalanmıştır
B) Federal Almanya, Fransa, Belçika kurucu üyeler arasındadır
C) AKÇT Fransa’nın 1950’deki çağrısı üzerine kurulmuştur
D) Avrupa Kömür ve Çelik Birliği altı devlet arasında bir kartel anlaşmasıdır
E) Hollanda, Fransa’nın çağrısına olumlu yanıt vermemiştir.

——————————————————————————–

30) Avrupa Topluluğu’nun doğuşu olarak nitelendirilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Ekonomik Topluluğu
B) Avrupa Atom Enerji Topluluğu
C) Birleşmiş Milletler Topluluğu
D) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
E) Kalkınma Bilim ve Teknoloji Topluluğu

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı

1 A
2 C
3 A
4 B
5 C
6 E
7 E
8 B
9 B
10 A
11 C
12 A
13 B
14 A
15 C
16 D

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir