Uluslararası İşletmecilik
SINAV – 1

1) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası iş­letmeciliğin tarihsel gelişim süreci dönemler itibariyle incelendiğinde bu dönemler arasında sayılamaz?

A) Ticaret Dönemi
B) Sömürgecilik Dönemi
C) Uluslararası Dönem
D) Kapitülasyon Dönemi
E) Ayrıcalıklar Dönemi

——————————————————————————–

2) Aşağıdakilerden hangisi, merkan­tilizm döneminin özellikleri arasında yer almaz?

A) Siyasal yönden kralın yetkilerini arttırmaya yöneliktir.
B) Amaç hazinenin değerli maden stoklarını arttırmaktadır.
C) Nüfus artışları teşvik edilmiştir.
D) Dışarıdan hammadde ithali serbest bırakılmış, üretilmiş madde ithalatı yasaklanmıştır.
E) Dışa doğru göçler teşvik edilmiştir.

——————————————————————————–

3) Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler’in kurulmasındaki ilk adımdır?

A) Atlantik Paktı
B) Birleşmiş Milletler Şartı
C) Maastricht Kriterleri
D) Lozan Barış Konferansı
E) Birleşmiş Milletler Konferansı

——————————————————————————–

4) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası iş­letmenin başarı sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu faktörlerden biri değildir?

A) Gerekli hammadde
B) Başarılı bir dağıtım sistemi
C) Siyasi ayrıcalık
D) Yetişmiş personel
E) Pazarlama yeteneği

——————————————————————————–

5) Aşağıdaki ülkelerden hangisi, örgüt kültürü tipi olarak, aile kültürünü benimsemez?

A) Pakistan
B) Venezuella
C) Hollanda
D) Singapur
E) Türkiye

——————————————————————————–

6) Hangi karar ve davranışların doğru hangilerinin yanlış sayılacağına ilişkin değerler bütününe ne ad verilir?

A) Hukuk
B) Din
C) Etik
D) Sözleşme
E) Kültür

——————————————————————————–

7) Aşağıdakilerden hangisi, bölgesel ülkelerde yaşayan insanları kendi ülkelerinde önemli pozisyonlara yerleştirmeyi hedefleyen bir eğilim türüdür?

A) Etnosentrik Eğilim
B) Polisentrik Eğilim
C) Glosentrik Eğilim
D) Regisentrik Eğilim
E) Geosentrik Eğilim

——————————————————————————–

8) Aşağıdaki stratejik eğilimlerden hangisi, uluslararası işletmenin değişik ülkelerde faaliyet gösterirken o ülkenin kültürüne uygun stratejik kararlar vermesini içermektedir?

A) Polisentrik Eğilim
B) Etnosentrik Eğilim
C) Regisentrik Eğilim
D) Geosentrik Eğilim
E) Koasentrik Eğilim

——————————————————————————–

9) Kişilerin performanstan hep beraber so­rumlu oldukları grup ve bölümlere verilen işler hangi uzmanlık alanını gerektirir?

A) Dikey Uzmanlık
B) Yatay Uzmanlık
C) Biçimsellik
D) Örgütsel Uzmanlık
E) Karma Uzmanlık

——————————————————————————–

10) Aşağıdakilerden hangisi, karma örgüt yapısının sakıncaları arasında yer almaz?

A) Matriks yapıda birçok grup kendi kendine iş yapar.
B) Örgütün ihtiyaçlarını karşılayacak özel tasarım türünü yaratmasına izin verir.
C) Matriks yapıda personeli koordine etmek zordur.
D) Matriks yapıda herkesi aynı amaç altında çalışmaya yönlendirmek zordur.
E) Matriks yapıda karışıklık yüksektir.

——————————————————————————–

11) Aşağıdakilerden hangisi, regiosentrizm po­litikalarının sağladığı yararlardan biridir?

A) Ana merkez personeliyle etkin iletişim
B) Yeterli teknik ve yönetsel bilgi
C) Yöneticilerin işletmeye maliyetinin düşük olması
D) Dil, kültür, din yakınlığı
E) Kolay kontrol ve koordinasyon

——————————————————————————–

12) Regiosentrizm politikalarının uluslararası işletmelere sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bölge hakkında fazla bilgi sahibi olunması
B) Dil yakınlığı
C) Bölgedeki ülkeler arasındaki geçimsizliğin azaltılması
D) Kültür yakınlığı
E) Din yakınlığı

——————————————————————————–

13) Aşağıdakilerden hangisi, ülkedışında gö­revlendirilecek personele verilecek eğitimlerden biri değildir?

A) Kültürel eğitim
B) Dil eğitimi
C) Uyum eğitimi
D) Muhasebe eğitimi
E) Gidilecek ülkenin ekonomisi ve iş uygulamalarıyla ilgili eğitim

——————————————————————————–

14) Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım kanalı stratejileriyle ilgili yaklaşımın kapsadığı konulardan biri değildir?

A) En uygun kanal türünün belirlenmesi
B) Kanalda ürün çeşitlerinin belirlenmesi
C) Kanalın hedef pazar içinde kapsayacağı alanın saptanması
D) Kanalı oluşturan işletmelerin seçilmesi
E) Kanalda devamlı olarak karşılıklı bilgi akışının sağlanması

——————————————————————————–

15) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası pa­zarlamada fiyatlandırma sürecinin aşa­malarından biri değildir?

A) Pazar analizi
B) Pazarlama karmasının planlanması
C) Fiyatlandırma politikalarının seçimi
D) Fiyatlandırma stratejisi
E) Kalite standartlarına uygunluğunun planlanması

——————————————————————————–

16) Aşağıdakilerden hangisi, distribütörle çalışmanın sakıncaları arasında yer almaz?

A) Malın tek satıcısı olduğu için kendi pazarında sizin markanızla bir bütünleşme söz konusudur.
B) İhracatçı olarak distribütörden mal alan müşterilerin takibi güçleşir.
C) Müşteri seçimi, malın pazarlanması yöntemlerinde ihracatçı olarak etkinlik ortadan kalkar.
D) Malın reklamına ilişkin çalışmalarda masraflara katılması söz konusu olduğu için iç pazarda reklam ajansı seçmede etkinliği fazladır.
E) Malın tek ithalatçısı olarak çok miktarda mal alabilir.

——————————————————————————–

17) Aşağıdakilerden hangisi, işletme ile ilgili her türlü finansal bilgiyi elde etme yetkisine sahip işletme yöneticileridir?

A) İşletme içi bilgi kullanıcıları
B) Rakipler
C) Kredi verenler
D) İşletme dışı bilgi kullanıcıları
E) Firmada çalışabilecek potansiyel pazarlamacılar

——————————————————————————–

18) Merkezi planlamanın hakim olduğu ülkelerde muhasebe sistemi aşağıdaki hangi bilgi gereksinimlerini karşılamaya yöneliktir?

A) Kâr Temelli Bilgi
B) Çıktı Temelli Bilgi
C) Maliyet Temelli Bilgi
D) Piyasa Temelli Bilgi
E) Girdi Temelli Bilgi

——————————————————————————–

19) Ana şirketin bir branşı ya da bağlı şirketinin diğer bir branş veya bağlı şirketten aldığı mal ya da hizmetler için fiyat belirlemesine ne ad verilir?

A) Konsolide Bütçe
B) Transfer Fiyatlaması
C) Stratejik Fiyatlama
D) Otonom Fiyatlama
E) Entegre Bağlı Ortaklık

——————————————————————————–

20) Aşağıdakilerden hangisi, finansal piyasalarla ilgilenmez?

A) Piyasalardan fon kullanmak isteyen işletmeler
B) Yatırım yapmak isteyen işletmeler
C) Tasarruflarını dış yatırımlarda değerlendirmek isteyen kişiler
D) Piyasalara fon arz etmek isteyen işletmeler
E) Kâr dağıtımı yapacak işletmeler

——————————————————————————–

21) Aşağıdakilerden hangisi için vadeli sözleşme yapılmaz?

A) Buğday
B) Pamuk
C) Tütün
D) Kakao
E) Un

——————————————————————————–

22) Uluslararası işletmelerin yurt dışı mali ve ticari ortaklıklarıyla yürüttükleri her türlü işlemleri sonucu ortaya çıkan durum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik Risk Pozisyonu
B) İşlem Risk Pozisyonu
C) Ticari Risk Pozisyonu
D) Ortaklık Risk Pozisyonu
E) Parasal Risk Pozisyonu

——————————————————————————–

23) Aşağıdakilerden hangisi, ABD’de en yaygın olarak kullanılan işbirliği şeklidir?

A) Birleşme
B) Joint Venture
C) Yönetim Sözleşmesi
D) Lisans Anlaşması
E) Dolaylı Yatırım

——————————————————————————–

24) Aşağıdakilerden hangisi, iş­letmelerin doğrudan yatırım kararı öncesi önem vermeleri gereken konular arasında yer almaz?

A) Rekabet üstünlüğüne sahip olunmalıdır.
B) Doğrudan yatırımlar, ihracat ve lisans anlaşmasından daha yüksek net fayda sağlayacaksa yapılmalıdır.
C) Doğrudan yatırım için yerleşim yeri uygun olmalıdır.
D) Doğrudan yatırımın zamanlaması uygun olmalıdır.
E) Yatırım yapılacak ülkedeki işsizlik oranı düşük olmalıdır.

——————————————————————————–

25) Aşağıdakilerden hangisi yatırım projesiyle ilgili öngörülmesi gereken başlıca nakit akışları arasında yer almaz?

A) Başlangıç yatırım harcamaları
B) Faaliyetlerden nakit akışları
C) Geçmiş yıllar nakit akışları
D) Amortismanlardan sağlanan vergi tasarrufu gibi diğer nakit akışları
E) Yatırımın kalıntı değeri

——————————————————————————–

26) Aşağıdakilerden hangisi, üretimle ilgili olarak uluslararası işletmelerin dikkate al­mak zorunda olmadıkları bir konudur?

A) Ar-ge çalışmalarının nerede konumlanacağı
B) Tedarikçilerin kimler olacağı
C) Yerel yönetimle kurulacak ilişki düzeyi
D) Hangi pazara hitap edileceği
E) İşletmenin ne gibi üretim ekipmanlarına gereksinim duyacağı

——————————————————————————–

27) Global nitelikte ürün üreten işletmeler, tüketici bağlılığını nasıl arttırırlar?

A) Kaliteli ürün ve hizmet sunarak
B) Çok sayıda ülkede şube açarak
C) Düşük fiyatlı ürün ve hizmet sunarak
D) Ürün ve hizmetlerde standartlaşmaya giderek
E) Yaygın reklam ve satış ağları kurarak

——————————————————————————–

28) Aşağıdakilerden hangisi, destekleyici fa­aliyetlerinden biri değildir?

A) Satın alma
B) Bakım
C) Onarım
D) Teknik Faaliyetler
E) İmalat

——————————————————————————–

29) Aşağıdakilerden hangisi, saldırma stratejilerinden biri değildir?

A) Tüketici talepleri
B) Ticaret engelleri
C) Uluslararası rekabet
D) Düzenleme ve sınırlamalar
E) Teknoloji

——————————————————————————–

30) Global işletme stratejilerinde hangisi, rakiplere karşı hükümetin sağladığı özel bir koruma almayı ya da sadece hükümetin kullandığı ürünleri üreterek özel bir koruma almayı ifade eder?

A) SWOT analizi
B) Ulusal odaklanma
C) Korumalı nişler
D) Milliyetçilik
E) Yerel odaklanma

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı

1 D
2 E
3 A
4 C
5 C
6 C
7 D
8 A
9 A
10 B
11 D
12 C
13 E
14 B
15 E
16 E
17 A
18 B
19 B
20 E
21 E
22 B
23 B
24 E
25 C
26 C
27 D
28 E
29 E
30 C

 

Uluslararası İşletmecilik
SINAV – 2

1) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin üzerinde önemli ölçüde kontrol gücüne sahip olduğu çevredir?

A) İç Çevre
B) Dış Çevre
C) İş Çevresi
D) Kontrol Çevresi
E) Pazar Çevresi

——————————————————————————–

2) Bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, üretimi, o faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder ifadesi, hangi teori tarafından savunulmaktadır?

A) Heckscher-Ohlin Teorisi
B) Ülke Büyüklüğü Teorisi
C) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
D) Ölçek Ekonomileri Teorisi
E) Mutlak Üstünlükler Teorisi

——————————————————————————–

3) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi, 01 Ocak 1995’de Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) nın yerine kurulmuştur?

A) Uluslararası Para Fonu(IMF)
B) Dünya Bankası(W
C) Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)
D) Dünya Ticaret Örgütü(WTO)
E) Dünya Sağlık Örgütü(WHO)

——————————————————————————–

4) Aşağıdakilerden hangisi, ülke dışı birleşme ve ele geçirme yöntemleri arasında yer almaz?

A) X ülkesinden ihracat firmasının, ihracat yaptığı Y ülkesindeki firma ile birleştiği ihracat bağlantılı birleşme
B) Rakip uluslararası işletmeler arasındaki Joint Venture’lar
C) Ev sahibi ülkedeki ana firmayı ele geçirmesi
D) X ülkesinden firmanın rakip işletmelerin bulunduğu ülkeye ihracatını durdurması
E) X ülkesinden firmanın, iki yabancı yan kuruluşun Y ülkesindeki ana şirketleriyle birleşmesi

——————————————————————————–

5) Aşağıdaki örgüt kültürlerinden hangisi, sıklıkla Silikon Vadisi, Kaliforniya ya da İskoçya’da yeni kurulan uluslararası işletmelerde görülmektedir?

A) Eyfel Kulesi Kültürü
B) Kılavuz Ok Kültürü
C) Kuluçka Makinesi Kültürü
D) Ulusötesi Kültür
E) Aile Kültürü

——————————————————————————–

6) Aşağıdaki hangi kurama göre davranışın ne derece doğru veya yanlış olduğu amaca değil, somut sonuçlara göre değerlendirilir?

A) Kural Temelli Kuramlar
B) Sonuç Temelli Kuramlar
C) Yasa Temelli Kuramlar
D) Amaç Temelli Kuramlar
E) Kültürel Kuramlar

——————————————————————————–

7) Aşağıdaki uluslararası işletmelerden han­gisi, politik zorunluluğu stratejik planlama yaklaşımında kullanırlar?

A) IBM
B) Bandag Lastik
C) Monroe Otomobil
D) Toyota
E) Compaq

——————————————————————————–

8) Uluslararası işletmenin stratejik eğilimlerinden hangisi, şirketin karar alma sürecinde global sistemle bütünleşmesine çaba göstermesidir?

A) Etnosentrik Eğilim
B) Regisentrik Eğilim
C) Geosentrik Eğilim
D) Koasentrik Eğilim
E) Polisentrik Eğilim

——————————————————————————–

9) Global bölge temeline göre örgütlenen işletmeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Otomobil üreten işletmeler
B) İçecek üreten işletmeler
C) Kozmetik ürüten işletmeler
D) Hizmet üreten işletmeler
E) İlaç üreten işletmeler

——————————————————————————–

10) Dünya çapında temel olarak fonksiyonel ve ikinci olarak ürünsel faaliyetleri düzenleyen örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başlangıç Bölüm Yapısı
B) Uluslararası Bölüm Yapısı
C) Global Ürün Bölümü Yapısı
D) Global Fonksiyonel Bölüm Yapısı
E) Karma Örgüt Yapısı

——————————————————————————–

11) Günümüzün büyük işletmelerinin başarısını etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İşletme için uygun elemanı seçebilmek
B) Ücretler konusunda sıkı pazarlık yaparak maliyetleri düşürmek
C) Bireysel ihtiyaçları karşılayabilmek
D) Örgütsel ihtiyaçları karşılayabilmek
E) Seçilen elemanı uygun yerde çalıştırmak

——————————————————————————–

12) Aşağıdakilerden hangisi, etnosentrizm politikalarının uluslararası işletmeye sağladığı yararlar arasında yer almaz?

A) Yeterli teknik ve yönetsel bilgi
B) Ana merkez personeliyle etkin iletişim
C) Ana merkezin amaçlarına, politikalarına ve uygulamalarına yakınlık
D) Bağlı kuruluş faaliyetleri üzerinde kolay kontrol ve koordinasyon
E) Yöneticilerin işletmeye maliyetinin düşük olması

——————————————————————————–

13) Aşağıdakilerden hangisi, yöneticileri yeni görevlere veya üst düzey pozisyonlara hazırlamayı ifade etmektedir?

A) Eğitim
B) Geliştirme
C) Oryantasyon
D) Seçim
E) Öğretme

——————————————————————————–

14) Aşağıdakilerden hangisi, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimi gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulmasına ilişkin olarak birden çok ülkede yapılan planlama ve uygulama sürecidir?

A) Ulusal Pazarlama
B) Uluslararası Pazarlama
C) Stratejik Pazarlama
D) Performans Değerleme
E) Potansiyel Satış

——————————————————————————–

15) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası pazarda ya da mamulun satışının düşünüldüğü pazarda oluşan fiyattır?

A) Pazar Fiyatı
B) Rekabet Fiyatı
C) Talep Fiyatı
D) Maliyet Fiyatı
E) Gölge Fiyatı

——————————————————————————–

16) Aşağıdakilerden hangisi, acente ile çalışmanın yararlarından biri değildir?

A) Yerel alıcılarla doğrudan temas kurma imkanı sağlar
B) Satış politikaları, fiyatlar ve müşteri seçimleri tamamen ihracatçının elindedir
C) Acentenin çalışmaları, reklam ve sergilerle desteklenebilir
D) Acenteler, birden çok bazen aynı nitelikteki rakip malları temsil edebilir
E) Acente vasıtasıyla, o ülke pazarındaki değişikliklerden zamanında haberdar olunur

——————————————————————————–

17) Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin muhasebe sisteminin gelişimini etkileyen değişkenler arasında yer almaz?

A) Diğer ülkelerle politik ve ekonomik bağlar
B) Ülkenin yasal sistemi
C) Ülkenin kültürü ve kültürel değerleri
D) İşletme ve işletmeye sermaye sağlayan taraflar arasındaki ilişki
E) Ülkedeki sermaye stokunun bölgeler arasındaki dağılımı

——————————————————————————–

——————————————————————————–

19) Muhasebe bakış açısından muhafazakar olan ülkelerde işletmeler kârların ölçülmesinde ne tür bir yaklaşım gösterirler?

A) Kârları olası en düşük değerleri ile ölçerler
B) Kârın ölçülmesinde esnek davranırlar.
C) Kârın ölçülmesinde liberal davranırlar.
D) Kârlarla ilgili tüm bilgiyi kamuya sunma eğilimindedirler.
E) Kârların ölçülmesinde vergi yasalarını ön planda tutarlar.

——————————————————————————–

20) Aşağıdakilerden hangisi, planlanan yatırımların ne kadarının öz­sermaye ile ne kadarının da borçlarla finanse edileceği ile ilgili kararlardır?

A) Yatırım Kararları
B) Finansman Kararları
C) Stratejik Kararlar
D) Mali Kararlar
E) Fizibilite Kararları

——————————————————————————–

21) Bretton Woods Para Sistemi ile oluşturulan kur sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit Döviz Kuru Sistemleri
B) Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi
C) Esnek Kur Sistemi
D) Karma Kur Sistemi
E) Aralıklı Kur Sistemi

——————————————————————————–

22) Aşağıdakilerden hangisi, bir ulusal paranın onu çıkaran ülkenin sınırları dışında oluşan piyasadır?

A) Serbest Piyasa
B) Eurodolar Piyasası
C) Rekabetçi Piyasa
D) Forward Piyasa
E) Futures Piyasa

——————————————————————————–

23) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin en geç bir yıl içinde paraya dönüşebilen varlıklarına verilen addır?

A) Duran Varlık Yatırımları
B) Çalışma Sermayesi Yatırımları
C) Stok Yatırımları
D) Mali Yatırımlar
E) Portföy Yatırımları

——————————————————————————–

24) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası nakit akışlarıyla ilgili riskler arasında yer almaz?

A) İşletme ve finansman riski
B) Enflasyon riski
C) Tüketici riski
D) Döviz kuru riski
E) Politik risk

——————————————————————————–

25) Uluslararası işletmelerde transfer fiyatlaması tekniğinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası işletmelerin daha az vergi ödemelerinin sağlanması
B) Uluslararası işletmelerin fon transferinin hızlandırılması
C) Fon transferinde ev sahibi ülkenin getireceği kısıtlamalardan kaçınılması
D) Bağlı işletmelerin daha az nakitle faaliyette bulunmalarının sağlanması
E) Fon transferinin azaltılması

——————————————————————————–

26) Fiyatı belirleyen en önemli unsur maliyetler olduğuna göre, işletme departmanlarından hangisinin fiyatlara olan etkisi en fazladır?

A) Satın alma
B) İnsan kaynakları
C) Muhasebe
D) Finansman
E) Satış

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisi, global faaliyetleri konumlandırmada kullanılabilecek stratejilerden biri değildir?

A) İhracat Temelli Strateji
B) Ülke Merkezli Strateji
C) Saf Global Strateji
D) Yabancı Direkt Yatırım
E) Yerel İşletme Stratejisi

——————————————————————————–

28) Tedarikçilerin istenilen girdileri zamanında ve istenilen kalitede sağlayamamaları nedeniyle, üretim hedeflerine ulaşılmaması halinde aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkar?

A) Düşük üretim
B) Aşırı kalite
C) Aşırı üretim
D) Eş zamanlı üretim
E) Kontrat kararları

——————————————————————————–

29) Üretimde ölçek ekonomisi nasıl elde edilir?

A) Büyük miktarlarda üretim yaparak
B) İşgücü maliyetlerini azaltarak
C) Ürün çeşitliliğini arttırarak
D) Kaliteyi arttırarak
E) Maliyetleri düşürerek

——————————————————————————–

30) Bir işletmenin ülke içindeki rekabetten sıyrılmak için uluslararası pazara yönelmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşvikler
B) Ölçek ekonomisi
C) Ticaret yasakları
D) Uluslararası pazarlar
E) Müşteri talepleri

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı
1 A
2 A
3 D
4 D
5 C
6 B
7 B
8 C
9 D
10 D
11 B
12 E
13 B
14 B
15 B
16 D
17 E
18 A
19 A
20 B
21 B
22 B
23 B
24 C
25 A
26 A
27 E
28 A
29 A
30 D

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: