Para Teorisi Ve Politikası

SINAV – 1

1) Aşağıdakilerden hangisi, bir metanın para olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Geniş ölçüde kabul görmesi
B) Standart olması
C) Bölünebilir olması
D) Konvertible olması
E) Taşınmasının kolay olması

——————————————————————————–

2) Aşağıdaki aktiflerin en likit olanı hangisidir?

A) Tahvil
B) Hisse Senedi
C) Konut
D) Para
E) Toprak

——————————————————————————–

3) Bankaların kasalarında bulunan nakit, MB’nda ve diğer bankalarda tuttukları vadesiz mevduatların toplamına ne ad verilir?

A) Rezerv
B) Akreditif
C) Nakit ikamesi
D) Efektif
E) Sterilizasyon

——————————————————————————–

4) 1980 yılı sonu mevduat çarpanını hesaplamada kullanılan parametrelerin Türkiye’deki seyri şu şekildedir, rD= 0,30 , rT=0,20, t=1,9, e=0,09 ve c=0,53 Bu büyüklüklere göre 1980 yılı sonu itibariyle mevduat çarpanının değeri, kaçtır?

A) 0,5
B) 0,353
C) 1,542
D) 0,77
E) 1,3

—————————————————————————–

6) Para arzının belirlenme me­kanizmasında rol oynayan di­ğer parametreler sabitken, ser­best rezerv oranındaki bir artış aşağıdakilerden han­gi­sine yol açar?

A) Para çarpanının artmasına
B) Para arzının artmasına
C) Para çarpanı artarken, para arzının azalmasına
D) Para çarpanının düşmesine ve para arzının azalmasına
E) Para çarpanı düşerken, para arzının artmasına

——————————————————————————–

7) Ulusal ekonomik hedeflerin başarısını kolaylaştırmak için, ülkedeki para sistemini kontrol ederek istikrarlı bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan, bu amaçla para ve kredi arzının, maliyetini ve elde edilebilirliğini düzenleyen Merkez Bankası fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin bankacılığını yapma
B) Likiditenin son kaynağı olma
C) Kalkınmanın itici gücü olması
D) Bankaların bankası olma
E) Para piyasalarında istikrarın sağlanması

——————————————————————————–

8) TCMB nin Yönetim komitesi kaç kişiden oluşur?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

——————————————————————————–

9) Merkez Bankası’nın direkt olarak kontrolü dışındaki faktör­ler nedeniyle banka rezervlerinde ve parasal tabanda mey­da­na gelen geçici değişiklikleri dengelemek istiyorsa aşağıdakiler­den hangisini uygular?

A) Senyoraj
B) Sterilizasyon
C) Repo-ters repo
D) Kesin alım- Kesin satım işlemleri
E) Selektif kredi işlemleri

——————————————————————————–

10) Bir işten başka bir işe ge­çerken ya da işgücü piya­sasına girip çıkarken kalınan işsizliğe veri­len ad, aşağıda­kilerden hangi­sidir?

A) İradi İşsizlik
B) Konjoktürel İşsizlik
C) Gayri İradi İşsizlik
D) Yapısal İşsizlik
E) Geçici İşsizlik

——————————————————————————–

11) Aşağıdakilerden hangisi, dolarizasyon uygulamasının dezavantajlarından biri değildir?

A) Senyoraj gelirinin ortadan kalkması
B) Bağımsız bir para politikasının izlenememesi
C) Spekülatif atak olasılığını ortadan kaldırması
D) Ülkenin dış şoklara açık hale gelmesi
E) M.B’nin likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu yitirmesi

——————————————————————————–

12) Aşağıdaki seçeneklerden han­gisi döviz kurunun ara hedef olarak kullanılmasının getirdiği dezavantajlardan değildir?

A) Uluslararası piyasalarda yer­li paraya spekülatif atak­­ları cazip hale ge­tirmesi
B) Ülkenin, dış şoklara açık hale gelmesi
C) Gelişmekte olan ülkelerde, para politikası kararları oluş­turanların hesap ver­mekten kurtulmalarına ola­nak sağla­ması
D) Uluslararası sermaye ha­reketleri, önünde engel bu­lunmayan ülkelerde dö­viz kurunun çapa olarak kulla­nılmasının, ülke içinde bağımsız bir para politikası izlenmesi olasılığını orta­dan kaldırması
E) Para politikasının yürü­tül­mesini otomatiğe bağla­ması,

——————————————————————————–

13) Aşağıdakilerden hangisi, pa­rasal yaklaşıma göre, döviz kuru üzerinde belirleyicidir?

A) Tasarruf arzı = Tasarruf talebi
B) Yatırım arzı = Yatırım talebi
C) Para arzı = Para talebi
D) Döviz arzı = Döviz talebi
E) Sermaye arzı = Sermaye talebi

——————————————————————————–

14) Aşağıdakilerden hangisi, enf­las­yon hedeflemesinin avan­taj­ları arasında yer almaz?

A) Nominal çapa olanağı ver­mesi
B) Para otoritelerinin üzerin­deki baskıyı azaltması
C) Para politikasının, enflasyon üzerindeki etkileriyle ilgili gecikmelerin uzun sürmesi
D) Dolaşım hızı şoklarının ne­den olduğu sorunlardan ka­çınma olanağını sunması
E) Sabit döviz kurundan kay­naklanan sorunlardan ka­çın­ma olanağı vermesi

——————————————————————————–

15) Aşağıdaki ülkelerin hangi­sinde, enflasyon hedefi için bir aralık belirlen­memekte­dir?

A) Kanada
B) İsveç
C) Finlandiya
D) İngiltere
E) Yeni Zellanda

——————————————————————————–

16) Aşağıdaki seçeneklerden han­gisi, gelişmekte olan ülkelerde merkez bankasının bağım­sız­lığını sağlayan kamu re­form­larından değildir?

A) Vergi tabanının genişletilmesi
B) Finansal sistemin yeniden yapılandırılması
C) Senyoraj gelirine bağımlılığın devamı
D) Enflasyon oranının en azın­dan düşük düzeydeki 2 haneli değerlere indirilmesi
E) Senyoraj gelirine bağımlı­lığın azaltılması

——————————————————————————–

17) Klasik iktisatçıların savunduğu “her arz kendi talebini yaratır.” düşüncesi aşağıdaki iktisatçılardan hangisinin adıyla anılır?

A) Walras
B) Smith
C) Say
D) Ricardo
E) Tobin

——————————————————————————–

18) Klasik iktisatçıların “Para ekonomik faaliyetlerin üzerini örten bir tüldür” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Para arzındaki değişikliklerin sadece fiyatları etkilediği ve ekonominin üretim üzerinde herhangi bir etkisinin bulun­madığı
B) Fiyatlar genel düzeyinin, reel sektörce belirlendiğini
C) Kalkınmanın oluşması için pa­ranın önemli bir faktör ol­duğunu
D) Reel değişkenlerin para piya­sasında belirlendiğini
E) Para arzındaki artışın reel milli geliri arttırdığını

——————————————————————————–

19) Keynesyen yaklaşımda tahvil talebinin sıfıra inmesi halinde para talebinin esnekliği hakkın­daki, aşağıdaki ifadelerden han­gisi doğrudur?

A) Artar
B) Azalır
C) Sonsuz olur
D) Sıfır olur
E) Etkilenmez

——————————————————————————–

20) Bir varlığın, önemli bir maliyete katlanmaksızın kısa sürede nakde ya da bir başka ödeme aracına dönüştürülme kolaylığına ne ad verilir?

A) İkame Etkisi
B) Gelir Etkisi
C) Likidite
D) Temsili Para
E) İtibari Para

——————————————————————————–

21) Banka kredilerinin artmasıyla yaratılan parasal genişlemenin, ekonomik faaliyetler üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Net İhracat Kanalı
B) Asimetrik Enformasyon
C) Sermaye Yenileme Maliyeti
D) Para Kanalı Görüşü
E) Kredi Kalanı Görüşü

——————————————————————————–

22) Keynesyen iktisatçılara göre, harcama bileşenlerinden bi­rin­de ya da birkaçında mey­dana gelecek artışların gelirde de artışa yol açmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verimlilik şokundan ötürü
B) Sadece vergilerdeki artışlar­dan
C) Fiyatlar genel düzeyi ile toplam harcamalar arasındaki ters yönlü ilişkiden
D) Fiyatlar genel düzeyiyle toplam harcamalar arasındaki ters yönlü ilişkiden
E) Özel sektör harcamaların­daki artışlardan ötürü

——————————————————————————–

23) Finansal piyasalarda ta­raf­ların birbirlerini tam olarak tanımamaları ve hareketlerini doğru olarak tahmin edeme­meleri sonucu ortaya çıkan sorunlara ne ad verilir?

A) Para Kanalı
B) Dışlama Etkisi
C) Eksik Bilgilendirme
D) Gelir Etkisi
E) İkame Etkisi

——————————————————————————–

24) Ekonomik birimlerin daha az nakit tutarak katlanacakları ilave maliyetlere ne ad verilir?

A) Enflasyon vergisi
B) Mönü maliyetleri
C) Ayakkabı eskitme maliyetleri
D) Maliyet enflasyonu
E) Talep enflasyonu

——————————————————————————–

25) Kamu otoritesinin, işsizliği düşük düzeye çekebilmek amacıyla ekonomide daha aktif rol üstlenmesi şeklinde üstleneceği politikaya ne ad verilir?

A) Tedrici Politika
B) Aktivist İktisat Politikası
C) Aktivist Olmayan İktisat Politikası
D) Soğuk Hindi Politikası
E) Cold Turkey politikası

——————————————————————————–

26) Aşağıdakilerden hangisi, bek­le­nen enflasyonun getirdiği maliyetlerden biridir?

A) Gelir dağılımında çarpıklığa neden olması
B) Kurumsal dağınıklık
C) Ayakkabı eskitme maliyetleri
D) Eşitsiz kaynak dağılımı
E) Eşitsiz gelir dağılımı

——————————————————————————–

27) Gelecekteki parasal geniş­leme ve enflasyon konu­sun­da­ki bek­len­tilerin ani bir şekilde(şok) ve bir kere de düşürülmesine ne ad verilir?

A) Sermaye Yenileme Maliyeti
B) Aktivist İktisat Politikası
C) Beklenmeyen Enflasyon
D) Soğuk Hindi Stratejisi
E) Dezenflasyon

——————————————————————————–

28) Aşağıdakilerden hangisi tam istihdama ulaşmayı engelle­yen gecikmelerden biri değil­dir?

A) Veri Gecikmesi
B) Tanı Gecikmesi
C) Yasama Gecikmesi
D) Yürütme Gecikmesi
E) Etkinlik Gecikmesi

——————————————————————————–

29) Devletin işsizliği ortadan kal­dırmak için mücadeleci politika izlemekten kaçınmasıyla ekonominin performansının iyile­şe­ceğine inanan iktisatçılar aşa­ğıdaki politikalardan hangisini sa­vu­nurlar?

A) Aktivist olmayan politika
B) Enflasyonist politika
C) Vergi çoğaltılması politikası
D) Aktivist politika
E) Duruma göre politika

——————————————————————————–

30) 1970’li ve 1980’li yıllarda Tho­mas Sargent ve Robert Lucas gibi iktisatçılar ta­ra­fından orta­ya atılan teori, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Klasik Konjonktür Modeli
B) Rasyonel Bekleyişler Teorisi
C) Konjonktürel Dalgalanma
D) Talep Dışsallığı
E) Hysteresis

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı

1 D
2 D
3 A
4 D
5 C
6 D
7 E
8 B
9 C
10 E
11 C
12 E
13 B
14 B
15 C
16 C
17 C
18 A
19 C
20 C
21 E
22 C
23 C
24 C
25 B
26 C
27 D
28 C
29 A
30 B

Para Teorisi Ve Politikası
SINAV – 2

1) Aşağıdaki hangi ekonomik durumda pa­ra, değer biriktirme aracı olma fonk­si­yo­nu­nu yitirmektedir?

A) Stagflasyon
B) Enflasyon
C) Deflasyon
D) Resesyon
E) Slump Dönemi

——————————————————————————–

2) Aşağıdakilerden hangisi, finansal aktif­ler­den hangisi en yüksek likiditeye sahiptir?

A) Tahvil
B) Vadesiz Mevduat
C) Hisse Senedi
D) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
E) Mevduat Sertifikası

——————————————————————————–

3)
Vadesiz mevduatlar (D) = 10 milyar TL
Vadeli mevduatlar (T) = 20 milyar TL
Vadesiz mevduatların karşılık oranı (Rr) = 0,10
Vadeli mevduatların karşılık oranı (RT) = 0,20
Yukarıda parasal taban çarpanı içindeki bazı öğelerin değerleri verilmiştir.
Buna göre, tüm mevduatlara ayrılan fiili karşılık miktarı kaç milyar TL’dır?

A) 5
B) 10
C) 20
D) 25
E) 40

——————————————————————————–

4) Mevduat kabul eden kurumlardan, kredi alarak borçlanan kişi ve kurumlar, çıkardıkları tahvillerin mevduat kurumları tarafından satın alınan kurumlar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkez bankası
B) Bankalar
C) Mevduat sahipleri
D) Bankalardan borçlananlar
E) Finans kurumları

——————————————————————————–

5) Aşağıdakilerden hangisi, toplumun gelir düzeyinde bir yükselme meydana geldiğinde, nakit tercih oranı azalırken para arzı üzerinde meydana gelecek değişmeyi gösterir?

A) Nötr kalır
B) Artar.
C) Azalır.
D) Önce artar, sonra azalır.
E) Önce azalır, sonra artar.

——————————————————————————–

6) Aşağıdakilerden hangisi, ban­­kaların serbest rezerv oranını etkileyen bir unsur değildir?

A) Piyasa faiz oranı
B) Bankaların mevduat çıkışla­rındaki düzenlilik
C) Finansal sistemdeki istikrar
D) Gelir Vergisi oranlarındaki değişiklik
E) Bankaların rezerv borçlanma maliyeti

——————————————————————————–

7) TC Merkez Bankası’nın, pay senetleri toplamını 15.000 adet­le sınırlandırdığı, yabancı sermayeli bankalara ve imtiyazlı şirketlere ayrılan pay senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) A grubu pay senetleri
B) B grubu pay senetleri
C) C grubu pay senetleri
D) D grubu pay senetleri
E) E grubu pay senetleri

——————————————————————————–

8) T.C. Merkez Bankası’nın Dev­lete ait pay senetleri aşağıda­kilerden hangisidir?

A) A grubu pay senetleri
B) B grubu pay senetleri
C) C grubu pay senetleri
D) D grubu pay senetleri
E) E grubu pay senetleri

——————————————————————————–

9) Aşağıdakilerden hangisi, 2001’de Merkez Bankası Kanu­nu’nda yapılan değişikliklerden biri değildir?

A) TCMB, altın ve döviz alım-satımı, APİ, bankaların tevdi ettiği, vadelerine en az 120 gün kalmış senetlerin reeskontu karşılığı para ihraç etme yetkisine sahip bir kuruluş haline gelmiştir.
B) Açık Piyasa İşlemleri (APİ), kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer kurum ve kuruluşlara kredi temin etmek amacıyla yapılmayacaktır.
C) Hükümetle Banka arasındaki ilişkinin Başbakan aracılığıyla yürütüleceği, gereken durumlarda Bakanlar Kurulu üyeleri­nin de müdahale edebileceği belirtilmiştir.
D) Vadeli-vadesiz döviz işlemleriyle diğer türev işlemlerini yapmak, MB’nın temel görevleri içerisine alınmıştır.
E) Mali piyasaları izleyerek, sistemin istikrarını sağlayan ve para döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak yetkisi tamamen MB inisiyatifine bırakılmıştır.

——————————————————————————–

10) MB’nin para politikasının amacını belirledikten sonra bu amaç üzerinde direkt olarak etkili olduğunu belirlediği değişkenlere ne ad verilir?

A) Ara Hedef
B) Nihai Hedef
C) Hedef Kullanma
D) Sayısal Hedef
E) Ekonomik Büyüme Stratejisi

——————————————————————————–

11) MB’nin net döviz rezervlerine ne ad verilir?

A) Net yurtiçi varlıklar
B) Parasal taban
C) Kullanıma göre parasal taban
D) Kaynağına göre parasal taban
E) Net dış varlıklar

——————————————————————————–

12) Türkiye’de 2001 Şubatında Mer­kez Bankası’nın yabancı para satarak TL toplamaya başlaması durumunda aşağı­dakilerden hangisi gerçek­leşmiştir?

A) Yurt içi faizleri hızla düşür­müştür.
B) Yurt içi faizleri etkileme­miştir.
C) Gecelik faizleri hızla yük­selt­miştir.
D) Yerli paranın değerini dü-şür­müştür.
E) Yurt içi faizlerin yurt dışı faizlerin altında kalmasına yol açmıştır.

——————————————————————————–

13) Aşağıdaki ülkelerden hangisi para kurulu uygulamasına geç­memiştir?

A) Arjantin
B) Türkiye
C) Estonya
D) Litvanya
E) Hong Kong

——————————————————————————–

14) Aşağıdakilerden hangisi, hedeflenen oranına ulaşabilmek için para otoritelerinin oluşturacakları para politikası stratejilerinden değildir?

A) Enflasyon oranı için ileriye dönük somut sayısal hedefler
B) Gelecekteki enflasyona ilişkin enformasyon taşıyan gösterge ve değişkenlerin kullanıldığı bir model oluşturmak
C) Enflasyonist baskılar karşısında kullanılacak araçların belirlendiği ileriye dönük faaliyet prosedürü oluşturmak
D) Para politikasının enflasyon hedefine yönlendirileceği konusundaki niyetleri açık ve tartışmaya neden olmayacak biçimde göstermek
E) MB’nin amaçta bağımlı araçları uygulamada bağımsız olması

——————————————————————————–

15) Üretimi canlandırmak ve iş­sizliği azaltmak amacıyla iz­lenen aktivist para politikası aşağıdaki sonuçlardan hangi­sine neden olmamıştır?

A) Deflasyon
B) Enflasyon
C) Yüksek işsizlik oranı
D) Düşük üretim düzeyi
E) Geçici istihdam artışı

——————————————————————————–

16) Enflasyon hedefleme strateji­sinde hedefin tespitinde, aşa­ğıdakilerden hangisi Merkez Bankası için uygundur?

A) Amaç belirlemede bağımlı olma
B) Amaç belirlemede bağımsız olma
C) Araç belirlemede bağımsız olma
D) Araç belirlemede bağımlı olma
E) Amaç ve araç belirlemede bağımlı olma

——————————————————————————–

17) Keynes’in klasik teorinin para talebi konusundaki görüşlerini çürüterek faiz oranlarının önemini vurgulayan para talebi yaklaşımı görüşüne ne ad verilir?

A) Say Yasası
B) Ardışık Kuşaklar Teorisi
C) Likidite Tercihi Teorisi
D) Sürekli Gelir
E) Aktivist para politikası

——————————————————————————–

18) Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde, para talebi tamamen işlem amacıyla ger­çekleşir?

A) Fısher Yaklaşımı
B) Cambridge Yaklaşımı
C) Keynesyen Yaklaşım
D) Monetarist Yaklaşım
E) Yeni Keynesyen Yaklaşım

——————————————————————————–

20) Reel konjonktür modeline göre, kısa dönemde üretim hacminde gözlenen dalgalanmaların temel nedeni, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Verimlilik şokları
B) Asimetrik enformasyon
C) Sermaye yenileme maliyeti
D) İkame etkisi
E) Gelir etkisi

——————————————————————————–

21) Keynesyen iktisatçılara göre, kısa dönemde, aşağıdaki fak­tör­lerden hangisi toplam talebi arttırmaz?

A) Net ihracat artışları
B) Para arzı artışları
C) Yatırım ve tüketim harca­maları
D) Vergilerdeki artışlar
E) Kamu harcamaları artışları

——————————————————————————–

22) q teorisini aşağıdaki iktisat­çılardan hangisi ortaya at­mıştır?

A) Meltzer
B) Modigliani
C) Taylor
D) Tobin
E) Keynes

——————————————————————————–

24) İşsizlik oranının doğal işsizlik oranından düşük olduğu dönemlerde ortaya çıkan enflasyon, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talep enflasyonu
B) Hiperenflasyon
C) Maliyet enflasyonu
D) Dezenflasyon
E) Stagflasyon

——————————————————————————–

25) Herhangi bir ekonomide 2004 yılına ait fiyat düzeyi 130, 2003 senesine ait fiyat düzeyi 120 ise ekonomide gerçekleşen enflasyon oranı kaçtır?

A) 8,30%
B) 2,40%
C) 5,50%
D) 2,20%
E) 1,80%

——————————————————————————–

26) Beklenmeyen enflasyon artı­şın­dan aşağıdakilerden hangisi zarar görür?

A) Kredi kullananlar
B) Borçlular
C) Altın olanlar
D) Kredi verenler
E) Gayrimenkul sahipleri

——————————————————————————–

27) Parasal genişlemenin, enflas­yonun yavaş yavaş ve istik­rarlı bir şekilde düşürüldüğü, üre­tim­deki kayıpların çok az ol­duğunu savunan politika, aşa­ğı­dakilerden hangisidir?

A) Soğuk Hindi Politikası
B) Quick Fix Politikası
C) Konsolidasyon
D) Tedrici Politika
E) Çapa Politikası

——————————————————————————–

28) Aktivist veya duruma göre para politikasının yol açtığı, genişlemeci para politikalarının kısa dönemde cazip görünmesine karşın, uzun dönemde olumsuzluklara neden olması şeklinde özetlenen sorun, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Politika etkinsizliği
B) Zaman tutarsızlığı sorunu
C) Lucas kritiği
D) Sabit parasal büyüme oranı kuralı
E) Tanı gecikmesi

——————————————————————————–

29) Aşağıdakilerden hangisi, sade­ce ekonometrik modellerin po­litika değişikliklerini değerlen­dirmek amacıyla kullanıla­ma­ya­cağını belirtmekle kalmayıp, halkın bu politika hakkındaki bekleyişlerini, politikanın yara­tacağı değişiklikler üzerinde etkili olacağını da öne sür­mek­tedir?

A) Sargent Kritiği
B) Lucas Kritiği
C) Keynesyen Analiz
D) Monetarist Görüş
E) Tobin’in Q Teorisi

——————————————————————————–

30) Aktivist olmayan iktisatçılara göre, aşağıdaki ekonomik değiş­ken­lerin hangisinin uyum gösterme sü­reci hızlıdır?

A) İşsizlik-üretim
B) Ücret-fiyatlar
C) Ücret-üretim
D) İşsizlik-ücret
E) İşsizlik-ücret

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı

1 B
2 B
3 A
4 D
5 B
6 D
7 C
8 A
9 C
10 A
11 E
12 C
13 B
14 E
15 A
16 C
17 C
18 A
19 D
20 A
21 D
22 D
23 A
24 A
25 A
26 D
27 D
28 B
29 B
30 B

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir