Türk Vergi Sistemi
SINAV – 1

1) Hukuki durumun tamamlanması veya ver­gi kanunlarının vergiyi bağladıkları ola­yın vukuu neyi ifade eder?

A) Verginin tahakkuku
B) Verginin tahsili
C) Vergiyi doğuran olay
D) Verginin kesinleşmesi
E) Verginin tarh edilmesi

——————————————————————————–

2) Aşağıdakilerden hangisinde, götürü gider uygulanmaz?

A) Yurtdışı inşaat işleri
B) Taşımacılık faaliyeti
C) Haklar
D) Onarma ve montaj işleri
E) İhracat işlemleri

——————————————————————————–

3) Aşağıdakilerden hangisinin kazancı bilan­ço esasına göre tespit edilmez?

A) Doktor
B) Tüccar
C) Esnaf
D) Çiftçi
E) Avukat

——————————————————————————–

4) Çiftçinin kendi buğdayını sanayi tipi ol­ma­yan bir değirmende un haline getir­mesi hangi faaliyet kapsamındadır?

A) Zirai Kazanç
B) Ticari Kazanç
C) Serbest Meslek Kazancı
D) Menkul Sermaye İradı
E) Gayri Menkul Sermaye İradı

——————————————————————————–

5) Zirai işletmelerde işletme büyüklük öl­çü­lerindeki değişiklik yapma yetkisi aşağı­da­ki­lerden hangisindedir?

A) Bakanlar Kurulu
B) Merkez Komisyonları
C) DPT
D) Defterdarlık
E) Maliye Bakanlığı

——————————————————————————–

6) Mükellef 2002 yılında 8 milyon ve 4 milyon TL, 2003 yılına ait 6 milyon TL kirayı peşin tahsil etmiştir.2002 yılında beyan edeceği geliri nedir?

A) 12
B) 18
C) 20
D) 21
E) 15

——————————————————————————–

7) Aşağıdakilerden hangisi elden çıkartma sayılmaz?

A) Mal ve Hakların Satın Alınması
B) Mal ve Hakların Kamulaştırılması
C) Mal ve Hakların Devletleştirilmesi
D) Mal ve Hakların Satılması
E) Mal ve Hakların Takası

——————————————————————————–

8) Hazine bonosunda stopaj oranı % kaçtır?

A) 5
B) 0
C) 10
D) 15
E) 20

——————————————————————————–

9) Aşağıdakilerden hangisi, kaynakta kesi­len vergiyi vergi dairesine bildirmekle yüküm­lüdür?

A) Vergi mükellefi
B) Vergi taşıyıcısı
C) Aracı mükellef
D) Vergi sorumlusu
E) Ücretli

——————————————————————————–

10) Aşağıdakilerden hangisi, kurumlar ver­gi­si mükellefi değildir?

A) Menkul kıymetler yatırım fonları
B) İktisadi kamu kuruluşları
C) Limited şirketler
D) İş ortaklıkları
E) Kollektif şirketler

——————————————————————————–

11) Bilanço esasına göre kazancını tespit eden ve sermayesi paylara bölünmüş şir­ke­tin dönembaşı özsermayesi 10.000.000 TL, dönemsonu öz sermayesi ise 20.000.000 TL’dir. Dönem içinde işletme­den 4.000.000 TL çekilmiştir. Şirketin ver­giye tabi kazancı kaç TL’dir?

A) 14.000.000
B) 13.000.000
C) 1.000.000
D) 30.000.000
E) 20.000.000

——————————————————————————–

12) 2004 yılında 500.000 TL aktifleştiren ilk ku­ru­luş giderleri 2004 yılından amorti edi­le­cek tutar kaç TL’dir?

A) 50
B) 100
C) 10
D) 80
E) 150

——————————————————————————–

13) Eshamlı komandit bir şirkette (sermayesi pay­lara bölünmüş komandit şirketlerd 2000 yılı kazancı 800.000.000 TL’dir. Şirke­tin sermayesinin %20’sini ko­man­dite, % 80’ini ise koman­diter ortaklara aittir. Bu şirketin 2000 yılında vergiye tabi kazancı kaç TL’dir?

A) 160.000.000
B) 800.000.000
C) 500.000.000
D) 640.000.000
E) 250.000.000

——————————————————————————–

14) İnfisah, iflastan başka bir nedenden kay­nak­lanmışsa tasfiyenin başlangıç tarihi aşa­ğı­dakilerden hangisidir?

A) Ticaret mahkemesinde iflasın açılma tarihi
B) Genel kurulun tasfiyeyi onaylama tarihi
C) İnfisahın ticaret siciline tescil ettirdiği tarih
D) Tasfiye kararının mahalli gazetelerde yayınlandığı tarih
E) Yönetim kurulunun tasfiye kararı aldığı tarih

——————————————————————————–

15) X Anonim Şirketi’nin tasfiyesine 11.01.2003 tarihinde başlanmıştır. Tasfiye işlemleri 01.12.2003 tarihinde tamam­lan­mış ve aynı tarihte bilançosu şirket genel kurulunca kabul edilmiştir. Tasfiye beyan­namesinin en son hangi tarihte verilmesi gerekir?

A) 01.01.2003
B) 15.01.2004
C) 31.04.2003
D) 16.12.2003
E) 31.12.2003

——————————————————————————–

16) Yabancı ulaştırma kurumları için belirle-nen emsal oranları aşağıdakilerden hangi­si tarafından belirle­nir?

A) Vergi dairesi
B) Takdir komisyonu
C) Maliye Bakanlığı
D) Bakanlar Kurulu
E) Başbakanlık

——————————————————————————–

17) Bir kurumun diğer bir kuruma katılması veya birden fazla kurumun birleşerek yeni bir kurum meydana getirmelerine ne ad verilir?

A) Devir
B) Tasfiye
C) İnfisah
D) Şekil değiştirme
E) Birleşme

——————————————————————————–

18) Kurumlar vergisi oranı % kaçtır?

A) 20%
B) 30%
C) 35%
D) 25%
E) 10%

——————————————————————————–

19) Kurumlar vergisi mükelleflerinin kazancı hangi esasa göre vergilendirilir?

A) Götürü Esas
B) İşletme Hesabı Esası
C) Bilanço Esası
D) Yarı Götürü Esas
E) Tevkifat Usulü

——————————————————————————–

20) Hesap dönemi takvim yılı olan X şirketi 2003 yılı kurumlar vergisini ne zaman öde­­yecektir?

A) 2004 yılının Şubat–Mayıs-Ağustos aylarında
B) 2003 yılının Mart–Haziran–Eylül ayların­da
C) 2004 yılının Mart ayında
D) 2004 yılının Nisan ayında
E) 2004 yılının Ocak-Ağustos aylarında

——————————————————————————–

21) Kurumlar vergisi hangi ayda ödenir?

A) Ocak
B) Şubat
C) Mart
D) Nisan
E) Mayıs

——————————————————————————–

22) Satışlardan tahsil edilen KDV 200 milyar, alışlardan ödediği KDV 220 milyar ise öde­necek KDV ne kadardır?

A) 20 milyar devreder
B) 20 milyar öder
C) 220 milyar öder
D) 220 milyar devreder
E) 40 milyar öder

——————————————————————————–

23) Aşağıdakilerden hangisi, katma değer ver­­gisini doğuran olay değildir?

A) Malın teslimi veya hizmetin ifası
B) Nakliyenin başlanması
C) Su ve elektrik bedellerinin tahakkuku
D) İthalin fiilen yapılması
E) Transit taşımacılıkta taşımacılığa başla­n­ması

——————————————————————————–

24) Aşağıdakilerden hangisi, KDV konusu­na girmemektedir?

A) Türkiye sınırları içinde yapılan ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri
B) Yarışmalar
C) Yurtdışında yapılan mal teslimleri ve hiz­met ifaları
D) Yarışmalar, piyango gibi oyunlar
E) PTT ve TRT hizmetleri

——————————————————————————–

25) Aşağıdakilerden hangisi, KDV mükellefi de­­ğildir?

A) Mal ve hizmet ithal edenler
B) Vergi daireleri
C) Spor-toto teşkilatı müdürlükleri
D) Talih oyunlarını tertipleyenler
E) Malı teslim edenler

——————————————————————————–

26) Veraset ve intikal vergisinde vergiyi do­ğu­ran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) İvazlı intikal
B) Ölüm
C) Yardım
D) Mal Alışı
E) Hizmet

——————————————————————————–

27) Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mi­ras­çı­ları da yabancı ülkede bulunması halinde kaç ay içinde veraset ve intikal vergisi be­yannamesi verilir?

A) 8 ay
B) 6 ay
C) 4 ay
D) 10 ay
E) 1 yıl

——————————————————————————–

28) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda ge­çen mal kavramı, aşağıdakilerden hangi-sini kapsar?

A) Gayrimenkulleri kapsamaktadır.
B) Menkul malları kapsamaktadır.
C) Gayrimenkul, hisse senedi ve tahvilleri kapsamaktadır.
D) Arsa ve araziyi kapsamaktadır.
E) Mülkiyet konusu olabilen bütün menkul ve gayrimenkul mallarla diğer haklar ve ala­cakları kapsamaktadır.

——————————————————————————–

29) Aşağıdakilerden hangisi, MTV’ye tabi de­ğildir?

A) Otomobil
B) Bisiklet
C) Kamyonet
D) Uçak
E) Helikopter

——————————————————————————–

30) Aşağıdakilerden hangisi, motor­lu taşıtlar vergisinden muaf değildir?

A) Genel bütçeye dahil dair­e­lerin taşıtları
B) Katma bütçeye dahil daire­lerin taşıtları
C) Diplomatik araçlar
D) Fahri konsoloslara ait taşıtlar
E) Bizzat maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı

1 C
2 C
3 C
4 A
5 A
6 A
7 A
8 B
9 D
10 E
11 A
12 B
13 D
14 C
15 D
16 C
17 E
18 B
19 C
20 D
21 D
22 A
23 E
24 C
25 B
26 B
27 B
28 E
29 B
30 D

Türk Vergi Sistemi
SINAV – 2

1) Gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlarının toplamının safi tutarı nedir?

A) Tasarruf
B) Gelir
C) Gider
D) Maliyet
E) İndirim

——————————————————————————–

2) Adi komandit şirkette komandite ortağın kazancı nedir?

A) MSİ
B) Ticari Kazanç
C) Zirai Kazanç
D) DKİ
E) GMSİ

——————————————————————————–

3) Aşağıdakilerden hangisi, ticari kazanç de­ğildir?

A) Tarımla uğraşan kollektif şirketin ortağı
B) Tarımla uğraşan adi komandit şirketin komandite ortağı
C) Tarımla uğraşan adi şirketin ortağı
D) Ticaretle uğraşan adi şirketin ortağı
E) Ticaretle uğraşan kollektif şirketin ortağı

——————————————————————————–

4) Aşağıdakilerden hangisi, telif hakları is­tisnasından yararlanamaz?

A) Tercüme
B) Makale
C) Şiir
D) Roman
E) Karikatür

——————————————————————————–

5) Aşağıdakilerden hangisi, zirai kazancın gerçek usule göre tespiti sırasında indiri­lebilecek giderlerden biri değildir?

A) Tohum giderleri
B) Zirai araç kirası
C) Çiftçinin ödediği gelir vergisi
D) Zirai araçların akaryakıt giderleri
E) Zirai ilaç giderleri

——————————————————————————–

6) 2000 yılında, sahibi bulunduğu dairenin 2000 yılı kirası olarak 30 milyon TL, 2001 yılı ki­rası olarak da 25 milyon TL tahsil etmiştir. Ayrıca 1999 yılında tahsil edil­me­yen 20 mil­yon TL. kira geliri de 2000 yılında alınmıştır. Mükellefin 2000 yılında beyan edeceği gayrisafi kira geliri kaç TL’dir.

A) 35 milyon TL
B) 30 milyon TL
C) 27 milyon TL
D) 47 milyon TL
E) 50 milyon TL

——————————————————————————–

7) Aşağıdakilerden hangisinin ücreti asgari üc­rete bağlı olarak tespit edilemez?

A) Basit usulde kazanç elde edenlerin yan­la­rında çalışanların ücretleri
B) GMSİ elde edenlerin yanlarında çalı­şan­la­rın ücretleri
C) Özel şoförler
D) Özel inşaat işçileri
E) Şirkette çalışan işçi

——————————————————————————–

8) Aşağıdakilerden hangisi, gelir vergisi tar­hiyatının muhatabı olamaz?

A) Kesinti yapmaya zorunlu olanlar
B) Kanuni temsilciler
C) Gerçek kişiler
D) Tüzel kişiler
E) Dar mükelleflerde daimi temsilciler

——————————————————————————–

9) Aşağıdakilerden hangisi, kaynakta vergi kesintisi yapamaz?

A) Ücretliler
B) İş Ortaklıkları
C) Kooperatifler
D) İktisadi Kamu Müesseseleri
E) Limited Şirketler

——————————————————————————–

10) Aşağıdakilerden hangisi, ku­rumlar vergi-sinde uygulanan istisnalardan biri değil­dir?

A) İştirak kazançları istisnası
B) Portföy işletmeciliği istisnası
C) Risturn istisnası
D) Yatırım indirimi istisnası
E) Sakatlık indirimi

——————————————————————————–

11) Sermayesi paylara bölünmüş bir koman-dit şirketin 2003 yılı kârı 40.000.000 TL, komandite ortakların payı 15.000.000, ko-manditer ortakların payı ise 25.000.000 TL olduğuna göre, şirketin kurumlar ver­gisi­ne tabi kazancı ne kadardır?

A) 40.000.000
B) 25.000.000
C) 15.000.000
D) 24.000.000
E) 10.000.000

——————————————————————————–

12) Bir limited şirket normal inşaat bedeli olan 500 milyon TL inşaatı müteahhit olan or­ta­ğına 800 milyon liraya yaptırmıştır. Da­ğıtı­lan örtülü kazanç ne kadardır?

A) 500.000.000
B) 800.000.000
C) 300.000.000
D) 400.000.000
E) 150.000.000

——————————————————————————–

13) Aşağıdakilerden hangisi, kurum kazan­cının tespitinde gider olarak indirilebilir?

A) Sermaye şirketlerince dağıtı­lan örtülü ka­zançları
B) İhtiyat akçeleri
C) Vergi ve cezaları
D) Örtülü sermaye üzerinden ö­de­nen veya hesaplanan faiz­ler
E) İlk tesis ve örgüt giderleri

——————————————————————————–

14) Tasfiye durumunda matrahı aşağıdakiler­den hangisi oluşturur?

A) Tasfiye Kârı
B) Devir Kârı
C) Birleşme Kârı
D) DBMM
E) DSMM

——————————————————————————–

15) Yabancı bir hava ulaştırma anonim şirke­tinin Türkiye’deki hasılatı 60 milyon TL’dir. Bu şirketin vergiye tabi kazancı kaç TL’dir? (Hava ulaştırma işinde ortalama emsal oranı %5’tir)

A) 10 milyon
B) 30 milyon
C) 20 milyon
D) 3 milyon
E) 4 milyon

——————————————————————————–

16) Aşağıdakilerden hangisi, birleşmenin so­nuçlarından değildir?

A) Birleşme kârı vergiye tabi değildir
B) Doğan kurum yeni bir tüzel kişiliktir
C) Birleşen kurumlar infisah sayılır
D) Dağılan kurumlar hakkında tasfiye hü­kümleri uygulanır
E) Birleşme kârı vergi matrahı olur.

——————————————————————————–

17) Mevcutların, alacakların paraya çevrilme-si, borçların ödenmesi ve kalanın ortakla­ra paylaştırılması gibi işlemlerin tümüne ne ad verilir?

A) Birleşme
B) Devir
C) Muhasebe
D) Tasfiye
E) Matrah

——————————————————————————–

18) İlk üç aylık hesap dönemi safi bilanço kârı 50 milyon TL olan X AŞ’nin ödeyeceği ge­çi­ci vergi kaç milyar TL’dir?

A) 50
B) 25
C) 20
D) 15
E) 10

——————————————————————————–

19) 01.08.2002-31.07.2003 özel hesap dö­ne­mi­ne tabi kurumun kurumlar vergisi beyan­namesi ne zaman verilir?

A) 30.11.2003
B) 30.04.2003
C) 31.12.2003
D) 30.04.2003
E) 31.10.2003

——————————————————————————–

20) Kurumlar vergisinde geçici vergi kaç tak­sit­le ödenir?

A) 12
B) 6
C) 5
D) 8
E) 4

——————————————————————————–

21) X AŞ. 2000 yılının Ocak ayının muhtasar beyannamesi ne zaman verilir?

A) Ocak ayının 20’si akşamı
B) Şubat ayının 20’si akşamı
C) Mart ayının 20’si akşamı
D) Nisan ayının 20’si akşamı
E) Aralık ayının 20’si akşamı

——————————————————————————–

22) Taşıt alım vergisi hangi verginin yürür­lüğe girmesi ile kaldırılmıştır?

A) Ek Vergi
B) K.D.V
C) Ö.T.V.
D) K.V.
E) G.V.

——————————————————————————–

23) Katma değer vergisi istisnasından vazge­çen­ler kaç yıl geçmedikçe tekrar istisnaya dö­nemezler?

A) 3
B) 4
C) 1
D) 5
E) 10

——————————————————————————–

24) Mayıs 2003 dönemine ait olan katma de­ğer ver­gisinin, ne zamana kadar öden­mesi ge­rekir?

A) 25 Haziran 2003
B) 10 Haziran 2003
C) 30 Mayıs 2003
D) 20 Haziran 2003
E) 30 Haziran 2003

——————————————————————————–

25) Aşağıdakilerden hangisi, harcamalar üze­rinden alınan vergilerden birisi değildir?

A) İstihlak Vergisi
B) Toplu Muamele Vergisi
C) Gelir Vergisi
D) Yaygın Muamele Vergisi
E) Katma Değer Vergisi

——————————————————————————–

26) Aşağıdakilerden hangisi, veraset ve in­tikal vergisinden istisna edilmemiştir?

A) Ev eşyası
B) Zat eşyası
C) Aile hatırası
D) Sadakalar
E) Hisse senetleri

——————————————————————————–

27) Futbol müsabakalarına ait müşterek ba-hislerde beyanname ertesi ayın kaçında verilir?

A) 20
B) 13
C) 10
D) 30
E) 25

——————————————————————————–

28) Veraset ve intikal vergisinde hibe yoluyla veya herhangi bir biçimde karşılıksız ikti-sap, bu verginin hangi unsurunu oluştu-rur?

A) Matrah
B) Tarh
C) Tebliğ
D) Tarife
E) Vergiyi doğuran olay

——————————————————————————–

29) 1.nolu tarifede yer alan otomobil, kaptı-kaçtı ve panel gibi taşıtlar neye göre vergi öderler?

A) Yaş ve net ağırlıkları
B) Yaş ve taşıma kapasitesi-istiap haddi
C) Yaş ve beygir gücü
D) Yaş ve azami kalkış ağırlığı
E) Yaş ve sürat

——————————————————————————–

30) Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlar ver­gisinin alın­masında doğrudan gözö­nün­de bulundu­rulan bir ölçü değildir?

A) Taşıtın azami kalkış ağırlığı
B) Taşıtın yaşı
C) Taşıtın ağırlığı
D) Taşıtın motor gücü
E) Taşıtın modeli

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı

1 B
2 B
3 C
4 A
5 C
6 E
7 E
8 D
9 A
10 E
11 B
12 C
13 E
14 A
15 D
16 A
17 D
18 D
19 A
20 E
21 B
22 C
23 A
24 D
25 C
26 E
27 A
28 E
29 A

30 E 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir