Sınav -1

 

1) Tarihin ilk bağımsızlık sa­vaşını veren Ame­ri­ka­lı­lar, bu savaşı aşağıdaki ül­kelerden hangisine kar­şı ver­miş­lerdir?

A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) İspanya
E) Portekiz

——————————————————————————–

2) Aşağıdakilerden hangisi Os­man­lı Devle­tinde yeni­leş­mek için yapılan Isla­hat hare­ket­le­ri­nin sonuç­la­rından biri değildir?

A) Yurtsever bir aydın kad­rosu yetişti
B) Türk ulusçuluğu bilinci doğdu
C) Demokrasi yolunda de-ne­yim kazanıldı
D) Devletin yapısı iyi­leş­tirildi
E) Siyasal partilerin kurul­ması dönemi açıldı

——————————————————————————–

3) Osmanlı Devleti ile Rusya ara­sın­da I. Dünya Sava­şı’­nı bitir­mek amacıyla ya­pı­lan anlaşma aşağıda­ki­lerden hangisidir?

A) Sykes-Picot
B) St. Jean de Maurrienne
C) Brest-Litovsk
D) Neully
E) Trianon

——————————————————————————–

4) Aşağıdaki uluslardan hangisi, gizli antlaş­ma­larda yer al­ma­dığı halde Mondros sonrası baş­layan işgal hareketlerinde yer almışlardır?

A) Araplar
B) Ruslar
C) Ermeniler
D) İtalyanlar
E) Amerikalılar

——————————————————————————–

5) Mustafa Kemal, Samsun’a çıktıktan sonra Hav­za’ya gel­miş ve görev başında bulunan ko­mutan ve mülki amir­lere bir genelge gön­de­rerek işgallerin pro­testo edilmesi ama­cıy­la mi­tingler düzenle­nmesini istemiştir. Bu ge­nelge ile amaçlanan aşağıdakiler­den han­gi­sidir?

A) Ulusal güçlerin birleşti­ril­mesi
B) Ulusal bilincin uyandırılması
C) Kuva-i Milliye’nin kurulması
D) Bölgesel Kongrelerin toplanması
E) Misak-ı Milli kararlarının alınması

——————————————————————————–

6) Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin ö­zel­­lik­lerinden biri de­ğil­dir?

A) Ulusal mücadelenin a­ma­cı ve hedefleri belir­til­miştir.
B) Ulusal egemenlik ilkesinin uygulanacağı vurgu­lan­mıştır.
C) Saltanat ve hilafetin kal­d­ı­rılacağından söz edilmiştir.
D) Ulusun örgütlenmesi ge­reği anlatılmıştır.
E) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi gösterilmiştir.

——————————————————————————–

7) Aşağıdakilerden hangisi, Ana­do­lu ve Ru­me­li Mü­­da­­faa-i Hu­kuk Cemiyetinin özel­­lik­­le­rinden bi­­ri değildir?

A) Esas amacı siyasaldı
B) Dış görünüş bakımından si­ya­sal bir parti değildi
C) Osmanlı dernekler yasasına göre kurulmuştu
D) II. Abdulhamid’in baskıcı yö­ne­timine son vermek ama­cıy­la kurulmuştu.
E) Tüzel kişiliğe sahipti.

——————————————————————————–

8) Padişahın tamamen yok olduğunu gösteren geliş­me aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Egemenliğin halifede toplanması
B) Egemenlik hakkının belli bir süre için padişahtan alınması
C) Egemenliğin ulusta olması
D) Egemenliğin divana devredilmesi
E) Egemenliğin partilerin eline geçmesi

——————————————————————————–

9) TBMM Hükümeti’nin Do­ğu Cephesinde Erme­nis­tan ve Gürcistan’la yap­tığı ant­laş­ma­lar aşağı­da­kilerden hangile­riy­le ke­sinl­eş­miş­tir?

A) Gümrü-Batum
B) Moskova-Kars
C) Mudanya-Lozan
D) Ankara-Sevr
E) Londra-Ankara

——————————————————————————–

10) Londra Konferansı’na a­şa­ğıdaki dev­let­lerden han­gisi katılma­mış­tır?

A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Yunanistan
E) ABD

——————————————————————————–

11) Lozan Antlaşmasında çözüme ka­vuş­tu­rul­ma­yan aşağıdaki ko­nu­lar­dan hangisi, daha sonra Tür­­kiye aleyhine sonuç­lan­mış­tır?

A) Suriye Sınırı
B) Kabotaj Hakkı
C) Yabancı Okullar
D) Irak Sınırı
E) Boğazlar

——————————————————————————–

12) " 1922’de Meclise getirilen millet­vekili seçilebilmek için ""Bir seçim çev­re­sin­de en az beş yıl otur­muş olmak"" şek­lindeki tek­li­fin amacı aşağı­da­ki­ler­den han­­gi­­sidir?"

A) Tecrübeli kişilerin seçil­me­sini sağ­la­mak
B) Orduyu siyasetten ayır­mak
C) Mustafa Kemal’in millet­vekili se­çil­me­sini en­gel­lemek
D) Başkomutanlık Kanunu’nu yü­rür­lükten kal­dırmak
E) Cumhuriyetin ilanına zemin hazırlamak

——————————————————————————–

13) Cumhuriyet döneminde TBMM’­nin kabul ettiği ilk Ana­­yasa aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gisinden etki­len­miş­tir?

A) Mecelle
B) Tekalif-i Milliye
C) 1921 Anayasası
D) 1924 Anayasası
E) Tevhid-i Tedrisat

——————————————————————————–

14) İnönü döneminde ele alınıp ba­şa­rıyla sonuçlandırılamayan ko­nu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitimin halka yayılması
B) Batı ve doğu kültürünün önemli eserlerinin Türkçeleş-tirilmesi
C) Tiyatronun devlet eliyle yaygınlaştırılması
D) Klasik müziğin yaygınlaştırılması
E) Toprak reformu yapılmaya ça­lı­şıl­ması

——————————————————————————–

15)
I . Lokarno Antlaşması
II. Sadabat Paktı
III. Kellog Paktı
IV. Balkan Antantı
Yukarıdaki sözleşmelerden han­gisi ya da hangilerine Türkiye taraf olmamıştır?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) II ve III
D) III ve IV
E) I ve IV

——————————————————————————–

16) İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı de­ğer­leri saklamalarını önleyen kültür öğesi aşa­ğı­da­ki­ler­den hangisidir?

A) Ekonomi
B) Ahlak ve din
C) Bilim ve Sanat
D) Devlet ve Hukuk
E) Millet

——————————————————————————–

17) Özgür düşünce ilk kez nerede belirmiştir?

A) Yunan Yarımadası’nda
B) Fransa’da
C) Roma’da
D) İspanya’da
E) Hindistan’da

——————————————————————————–

18) Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya savaşı sonunda İtalya ve Almanya’da doğan rejimdir?

A) Sosyalizm
B) Faşizm
C) Monarşi
D) Demokrasi
E) Oligarşi

——————————————————————————–

19) Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk Devleti’nin kuruluş aşamalarından biri değildir?

A) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi
B) Ulusal egemenliğe dayalı bir hükümetin kurulması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Amasya Genelgesinin yayımlanması
E) Latin harflerin kabul edilmesi

——————————————————————————–

20) Osmanlı eğitim sistemiyle ilgili olarak aşağıda­kilerden hangisi doğrudur?

A) Üniversiteler, çağdaş geliş­me­lere ayak uydur­mayı ba­şar­mıştır
B) İlköğretim zorunluluğu XVII. yüzyılda konulmuştur
C) Medreselerin yanında mek­­tep­lerin açılması kül­tür çatışma­sına ne­den olmuştur
D) Azınlıkların okulları, dev­let kont­rolündedir
E) Medreseler bizzat dev­letin denetimindedir.

——————————————————————————–

21) Osmanlı maliyesinin if­la­sını ilan etmesinden son­ra ala­cak­lı devletler aşağı­dakiler­den han­gi­sini ku­ra­rak alacak­larını tahsil et­mişlerdir?

A) İrad-ı Cedit
B) Duyun-u Umumiye
C) Osmanlı Bankası
D) Teşvik-i Sanayi
E) Milli Teşebbüsler

——————————————————————————–

22) Osmanlı İmparator­lu­ğu’­nun dö­neminde ki­şi­le­ri bir­birlerinden ayırmak i­çin doğdukları yerler söy­le­niyor ve bazen lakaplar kul­la­nı­lı­yordu. Cum­huri­yet dö­ne­minde bu duru­mu or­tadan kaldırmak amacıyla aşağı­daki­lerden hangisi uygulanmıştır?

A) Medeni Kanun
B) Soyadı Kanunu
C) Ticaret Kanunu
D) Borçlar Kanunu
E) Kadın Hakları

——————————————————————————–

23) Faşizmi bir ideoloji haline ge­ti­ren aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Marx
B) Mussolini
C) Campanella
D) Lenin
E) Hitler

——————————————————————————–

24)
I. Ülke
II. İnsan Topluluğu
III. Devlet Kudreti
Aşağıdakilerden hangisi, dev­le­tin oluşmasında aranan şart­lar­dandır?

A) Yalnız III
B) I, III
C) I, II
D) I, II, III
E) II, III

——————————————————————————–

25) “Eğer bir ülkede yaşayan in­san­lar tarihte ortak değerlere sahip olmuşlar, acıları ve mutlulukları or­tak­laşa pay­laş­mış­lar­sa, ge­­le­cek­te de aynı biçimde dav­ra­nacaklarına inan­mış­larsa, tarihsel bir geç­miş ve birbirlerine bağ­la­yan bir kü­l­tü­re sahip ise­ler” bu tür bir topluluğa ne ad verilir?

A) Halk
B) Yurttaş
C) Ulus
D) Cemaat
E) Ümmet

——————————————————————————–

26) Aşağıdakilerden hangisi Os­man­lı Devleti’nin yükse­liş döne­min­deki devletçi­lik anlayış­ların­dan biri de­ğildir?

A) Toprak ilke olarak dev­letin ma­lıdır.
B) Devlet sipahiler yoluyla toprağın işletilmesini de­netler.
C) Askeri gücün donatımı ve te­mel gereksinimleri devlet ta­ra­fından sağ­la­nırdı.
D) Ticaret, sanayi, el sa­nat­ları devletin dene­ti­min­deydi.
E) Tüm okullar ve diğer eğitim ku­rumları devletin deneti­min­deydi.

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisi, Ata­­türk’­ün laiklik anla­yı­şıy­la bağ­daş­maz?

A) Laiklik dine karşı gelmek değildir.
B) Din bir vicdan işidir.
C) Laiklik, ulus ve devlet işlerini din işlerinden ayırmaktır.
D) Din, siyasal malzeme yapıl­ma­­malıdır.
E) Dünya işleri ile din kaynakları iç içedir.

——————————————————————————–

28) Fransız İhtilali, pek çok ülkede aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?

A) Devrimci-Ulusçu
B) Ulusçu-Halkçı
C) Ulusçu-İnkılâpçı
D) Devrimci-İnkılâpçı
E) Milliyetçi-Halkçı

——————————————————————————–

29) Bazı grupların karşı çıkt­ık­ları Atatürk’ün devletçilik il­ke­sinin günümüzde bile geçerliliğini koruduğu aşa­ğı­da­ki­ler­den hangisiyle anlaşılır?

A) Kapitalist devlet anlayı­şın­dan
B) Globalleşmeden
C) Laik devlet anlayışından
D) Sosyal devlet anlayı­şın­dan
E) Liberal ekonomi ilkesin­den

——————————————————————————–

30) Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılâbının nitelikle­rinden biri değildir?

A) Türk İnkılâbı çağdaş uy­gar­lığı amaçlar
B) Türk İnkılâbı gerçek­leşti­rilirken ulusa özgü değerlerin korunmasına özen gösterildi
C) Türk İnkılâbı insan sev­gi­sinden esinlenmiştir
D) O dönemin şartlarına göre hazırlanmıştır
E) Devrim ilkeleri bütünlük içindedir.

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı

1 B
2 D
3 C
4 C
5 B
6 C
7 D
8 C
9 B
10 E
11 D
12 C
13 C
14 E
15 B
16 C
17 A
18 B
19 E
20 C
21 B
22 B
23 B
24 D
25 C
26 E
27 E
28 D
29 D
30 D

 

Sınav-2

1) Aşağıdakilerden hangisi aile kavramının belir­me­ye baş­lamasından sonra or­taya çıkan özel­lik­­le­rin­den biri değildir?

A) Kadın ile erkek arasında görev ayrımı doğdu.
B) Kişisel mülkiyet doğdu.
C) Toplum kendi kendini yönetmeye başladı.
D) “Boy” denilen siyasi bir­lik ortaya çıktı.
E) Güçlü erkeğin başındaki aile diğerlerine üstünlük kurdu.

——————————————————————————–

2) 23 Aralık 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esası’nın özel­lik­le­rin­den hangisi aşağıda doğru olarak ve­ril­memiştir?

A) Özgürlükçü bir rejim ge­tirmemiştir.
B) Egemenlik kayıtsız şart­sız Osmanlı ailesine ait­tir.
C) Padişah yetkileri şeriat çerçevesinde mutlaktır.
D) Parti kurma ve toplantı özgürlükleri yoktu.
E) Halkın padişaha baskıları sonucunda kabul edilmiştir.

——————————————————————————–

3) Aşağıdaki olayların hangisiyle Rusya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?

A) Bolşevik İhtilali
B) Moskova Antlaşması
C) Kars Antlaşması
D) Reval Görüşmesi
E) Londra Konferansı

——————————————————————————–

4) Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre bo­ğaz­la­rın aldığı du­rum aşağıdakilerden han­gi­si­dir?

A) Boğazlar derhal açılacak ve orada bulunan müstahkem mevkiler işgal edilecek
B) Boğazlar ve Marmara denizi sahilleri Anlaşma devletlerini ortak yönetimine bırakılacaktır
C) Barış imzalanıncaya kadar Boğazlar’da Yu­nan­lılar hariç Anlaşma devletlerinden oluşan birlikler kalacaktır
D) Boğazlar her iki yakası askersizleştirilecek ve bu durum Türkiye güven­cesi altında olacaktır
E) Türk Devletinin Boğazlardaki tam egemenliği dolayısıyla savunma hakkı kesin olarak ta­nın­mış­tır

——————————————————————————–

5) Mustafa Kemal Paşa, aşağı­da­­ki­lerden han­gi­sin­de pro­tes­to mi­tin­g­­lerinin düzen­len­me­sini iste­miş­tir?

A) Komutanlar Toplantısı
B) Amasya Görüşmesi
C) Sivas Kongresi
D) Amasya Genelgesi
E) Havza Genelgesi

——————————————————————————–

6) Aşağıdaki kongrelerin han­gi­sin­de, Os­manlı Hükü­me­ti’ne yar­dım­­cı olmak şartı altında, milis güç­­lerine asker sağlamak, Ku­va­y-i Milliye birlikleri ara­sın­da uyum sağ­lamak ve böl­ge­ler­de­ki asayişi sağlamak gibi önem­li kararlar alınmıştır?

A) Alaşehir Kongresi
B) Birinci Nazilli Kongresi
C) Pozantı Kongresi
D) Muğla Kongresi
E) Balıkesir Kongresi

——————————————————————————–

7) Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli’nin özelliği değildir?

A) Bir parlamento kararıdır.
B) Yemindir.
C) Bildiridir.
D) Milli özellik gösterir.
E) Bir kanundur.

——————————————————————————–

8) Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin kararları nasıl ve­re­ce­ğini belirleyen önemli ana­ya­sal düzenlemedir?

A) Kanun-i Esası
B) Güçler Birliği
C) Nisab-ı Müzakere Kanunu
D) Güçler Ayrımı
E) Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

——————————————————————————–

9)
Doğu Cephesinde yapılan savaşlar sonunda yapılan:
I. Gümrü
II. Moskova
III. Kars
Antlaşmaların ortak özel­liği aşağıd­a­ki­ler­den han­gis­idir?

A) Rusya tarafından imza­lan­ması
B) Rusya’nın kapitülas­yonların kaldırılmasını kabul etmesi
C) Ermeni sorununa yol açması
D) Türkiye’nin doğu sınırını çizmesi
E) I.İnönü Savaşı sonunda imzalanması

——————————————————————————–

10) Yunan ordusunun, Kur­tu­luş Savaşı’ndaki genel a­ma­cı, TBMM’yi barışa zor­lamak için Türk ordusuna saldırarak kesin olarak yenilgiye uğratmaktı.
Aşağıdaki savaşlardan han­­gi­sinin so­nu­cun­da Yu­nan ordusunun bu taktiği sona er­miş­tir?

A) I.İnönü
B) II.İnönü
C) Kütahya-Eskişehir
D) Büyük Taarruz
E) Sakarya

——————————————————————————–

11) 1876 Anayasası’nın varlığını esin olarak or­ta­dan kal­dıran olay aşa­ğıdakilerden han­gisidir?

A) Cumhuriyetin ilanı
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanununun ilanı
C) Saltanatın Kaldırılması
D) Lozan Antlaşmasının imzalanması
E) TBMM’nin açılması

——————————————————————————–

12) –
31 Mart Olayı
– Şeyh Sait Ayaklanması
– Menemen isyanı
Yukarıdaki olayların ortak özelliği, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Mustafa Kemal’e karşı olmaları
B) Cumhuriyet döneminde ger­çek­leş­meleri
C) Çok partili rejim dene­me­lerinin sonucunda çıkmaları
D) İt­tihat ve Terakki üye­le­ri­nin çıkar­ma­ları
E) Rejimi değiştirmeyi he­def­lemeleri

——————————————————————————–

13) Türk halkına sendikalaşma ola­na­ğının verildiği, işçiye grev ve toplu sözleşme hakkı’nın ta­nın­dığı ilk anayasa aşağıdakilerden han­­gi­sidir?

A) 1909 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1924 Anayasası
E) 1982 Anayasası

——————————————————————————–

14)
I. Üniversite reformu
II. Belediye seçimlerinde ka­dınlara seçme ve seçilme hak­kının ta­nınması
III. Din adamlarının kılıklarının dü­zenlenmesi
IV. Türk Tarih ve Dil Kurum­larının çalışmaya başlaması
Yukarıdaki gelişmelerin krono­lo­jik sırası aşağı­daki­ler­den han­­gisinde doğru olarak ve­ril­miştir.

A) IV , I , II, III
B) II, IV, I, III
C) I, III, IV, II
D) IV, II, III, I
E) III, II, I, I

——————————————————————————–

15) Türkiye 1952 yılında dünyada ye­ri­ni almak için aşağıdakilerden han­gisini gerçek­leş­tir­miştir?

A) Kuzey Atlantik Paktı’na girmiştir
B) Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etmiştir
C) Balkan Antantı’na üye olmuştur
D) İnsan Hakları Evrensel Bildir­ge­si’­ni kabul etmiştir
E) Kore Savaşı’na katılmıştır

——————————————————————————–

16) Kültürü aşağıdakilerden hangisi kesinlikle niteleyemez?

A) Kültürlerde etkileşim vardır.
B) Kültürler hiçbir zaman değişime uğramaz.
C) Kültürler insan ürünüdür.
D) Kültürler arasında belli fark­lı­lıklar bulunur.
E) Kültürler uygarlıkların alt kü­mesidir.

——————————————————————————–

17) Aşağıda verilen ilkelerden han­gisi Aydın­lan­ma Çağı’nın ilkelerinden olup, Türk İnkılâbını et­ki­le­miştir?

A) Bütün İnsanların Eşit Ol­ması İlkesi
B) Sosyalizm İlkeleri
C) Emperyalizm İlkeleri
D) Kapitalizm İlkeleri
E) Devletçilik İlkesi

——————————————————————————–

18) Aşağıdakilerden hangisi, dev­­let gücünün (egemen­li­ğin) ö­zel­lik­le­rinden biri­ değildir?

A) Toplumun kendi içinden çıkar
B) Bu toplum içinde o gü­cün üstünde güç olma­ma­lıdır
C) Toplumu düzenlemek için başka uluslardan yardım alınabilir
D) Bu güç başka topluma dev­re­dilemez
E) Bu güç toplumu düzen­le­yi­ci tek kuvvettir.

——————————————————————————–

19) Altı Atatürk ilkesinin Anayasaya girme tarihi aşağı­da­ki­ler­den han­gi­sidir?

A) 03 Aralık 1934
B) 05 Şubat 1937
C) 17 Şubat 1926
D) 30 Kasım 1925
E) 03 Mart 1924

——————————————————————————–

20)
– Maarif Teşkilatı hakkında yasa çıkarılması
– Tevhid-i Tedrisat Yasası­’nın kabul edilmesi
Yukarıdaki düzenlemeler, aşağıdakilerin hangisine yöneliktir?

A) Eğitime
B) Cumhuriyetçiliğe
C) Devletçiliğe
D) Halkçılığa
E) Ekonomiye

——————————————————————————–

21) Aşağıdakilerden hangisi Dev­letçilik alanında mey­dana gelen gelişme­lerden biridir?

A) Soyadı Yasası’nın ka­bu­lü
B) Aşar vergisinin kaldırıl­ması
C) Teşvik-i Sanayi Yasa­sı’­nın kabulü
D) I.Beş Yıllık Kalkınma Planı­nın uygulanması
E) Kabotaj Yasası’nın kabu­lü

——————————————————————————–

22)
I. Kadınların milletvekili seçil­me­si
II. Tekke ve zaviyelerin kapatı­l­ma­sı
III. Hafta tatilinin pazara alın­ma­sı
IV. Ölçü sisteminin değişti­ril­­me­si
V. Latin harflerinin kabulü
Yukarıdakilerden hangisi ya da han­gileri ticaret ve ekonomi ala­nın­daki işlem­lerin kolay­laş­tır­ıl­ma­sı a­ma­­cıyla yapılmıştır?

A) Yalnız III
B) IV
C) I ve II
D) II ve V
E) III ve IV

——————————————————————————–

23) Atatürk inkılaplarının te­melinde aşağı­da­kilerden hangisi vardır?

A) Emperyalizm
B) Sosyalizm
C) Akılcılık ve Bilimsellik
D) Rus Devrimi
E) Skolastisizm

——————————————————————————–

24) " Atatürk­ ilkelerinden ""Cum­­hu­­ri­yet­çilik""’in özel­likleri arasında aşağı­dakilerden hangisi yoktur?"

A) Temel prensibin se­çime da­­yanması
B) Yönetimin millete ait olması
C) Devlet başkanlığının ha­yat boyu devam etmesi
D) Kişi veya zümre menfaatinin bulunmaması
E) Devlet hizmetlerinde ve­raset yönetiminin olma­ması

——————————————————————————–

25) Halkçılık ilkesi, aşağı­d­aki­lerden hangisinde gös­te­rilen ilkelerin “doğal sonucu” olarak benim­senmiştir?

A) Cumhuriyetçilik-Laiklik
B) Milliyetçilik-Cumhuri­yet­çi­lik
C) Devletçilik-Laiklik
D) Devrimcilik-Devletçilik
E) Laiklik-Milliyetçilik

——————————————————————————–

26) Türkiye’de yaşayan in­sanların kanun önündeki eşitliği, Atatürk ilkele­rinden hangisiyle ilgilidir?

A) İnkılapçılık
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Milliyetçilik

——————————————————————————–

27) Laiklik kavramı aşağıdaki yüz­yıl­ların hangisinde bi­lim­sel bir et­kinlik durumunu almıştır?

A) 16. yy.
B) 15. yy
C) 17. yy
D) 12. yy
E) 14. yy

——————————————————————————–

28) Aşağıdaki Atatürk ilke­le­rinden hangisi, toplumları geri bıraktıran tüm ku­rumları ortadan kaldırmış, yerine çağdaş bir anlayışa uygun kurumlar ge­tirmiştir?

A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik

——————————————————————————–

29) Cumhuriyet’in ilanına ve Ha­lifeliğin kaldırılmasına Ata­türk’ün hangi arkadaşı karşıydı?

A) Rauf Bey
B) Kazım Karabekir
C) İsmet Paşa
D) Fethi Okyar
E) Refet Bele

——————————————————————————–

30) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eği­tim ve kültür alanında kalkınmanın gerçekleştiğinin gös­tergesi olamaz?

<

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir